7
เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 หลักเกณฑ์การขอเบิกการจัดการเรียนรวมปี 2562 56
2 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 52
3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 48
4 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 52
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 56
6 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 50
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 56
8 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 52
9 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 50
10 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 50
11 การขออนุญาตรื้อถอน 59
12 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 56
14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 81
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 74
16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 83
17 สัญญายืมเงินราชการ 54
18 ใบสำคัญรับเงิน 71
19 หนังสือมอบอำนาจ 54
20 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 81
21 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 41
22 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 52
23 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 85
24 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 51
25 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 54

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.92.28.84
Online อยู่ : 1
วันนี้ 9
เมื่อวานนี้ 499
เดือนนี้ 508
ปีนี้ 508
รวมทั้งหมด 508
Record: 499 (18.07.2019)
( Counter 19-07-2019 )