9 10 12
ลำดับที่ รายการดาวน์โหลด ดาวน์โหลด วันที่ คลิก
1 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 54
21 มิถุนายน 2561
2 มาตรฐานเขต ปี 2560 78
19 มิถุนายน 2561
3 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 37
18 มิถุนายน 2561
4 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 42
18 มิถุนายน 2561
5 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 110
14 มิถุนายน 2561
6 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 149
14 มิถุนายน 2561
7 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 98
14 มิถุนายน 2561
8 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 235
13 มิถุนายน 2561
9 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 197
17 กรกฎาคม 2561
10 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 43
17 กรกฎาคม 2561
11 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 39
6 มิถุนายน 2561
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 84
1 มิถุนายน 2561
13 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 316
10 พฤษภาคม 2561

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ