การประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนรู้ออ นไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น) ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ครูมีบล็อกต้นแบบที่มุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนอย่างมี คุณภาพทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานพร้อมโล่งเกียรติยศ และเงินรางวัล รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งมาด้วย และทางเว็บไซต์ www.thaismedu.com

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทยก้าวไกลด้วย Social Media ปี ๒๕๕๕” สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้ครูสามารถสร้างบล็อกและใช้เครื่องมือ Social Media นำมาเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการใช้เครื่องมือ Social Media  ขยายเป็นเครือข่ายไปทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยงพัฒนาองค์ความรู้ของครูสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”  ขึ้นมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ