ด่วนที่สุด! สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2555 รับ Tablet

เรียน  ท่านผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและสังกัดอื่น ๆ ในพื้นที่ สพป.ลบ.1 ทุกโรงเรียน

ด้วย สพฐ. มอบหมายให้ สพป.ลบ.1 แจ้งให้โรงเรียน กรอกข้อมูลแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนและครูที่สอนชั้น ป.1 ตามแบบสำรวจ (ไฟล์ Excell)

ส่งกลับไปให้ ศูนย์ ICT สพป.ลบ.1 รายงานเข้าระบบของ สพฐ. ภายในวันที่  3 เม.ย.55 จึงขอให้ท่านเข้าไปดูรายละเอียดในระบบ e-office ของ สพป.ลบ.1

และขอความกรุณาจากท่านเร่งดำเนินการโดยด่วนด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ทรรศนีย์  เอี่ยมสอาด
รอง ผอ.สพป.ลบ.1
โทร. 08 6884 5586