หนังสือรับรองเงินได้ และการหักเงิน

ให้โรงเรียนในสังกัดส่งผู้แทนมารับหนังสือรับรองเงินได้ และเงินประกันสังคม ประจำปี 2557 ของพนักงานราชการ ครูธุรการ และภารโรงอัตราจ้างฯ
ที่กลุ่มบริหารการเงิน แ ละสินทรัพย์ ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2558