ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

12 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ โรงเรียนอนุบาลพบุรี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมค่าย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและภูมิใจในการทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำและพร้อมที่จะเป็นคนดี มีคุณธรรม มีนักเรียนจากโรงเรียนสุจริตต้นแบบโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมอบรม โรงเรียนละ 5 คน รวม 100 คน


ขอขอบคุณภาพจากค่ายอบรมฯ