พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์

วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 99 รูปเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการคณะครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 อำเภอเมืองลพบุรีโดยมีนายภานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธีการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่หัวหน้าส่วนและคณะข้าราชการครูโดยให้นำหลักคิด ความพอเพียงความพอดีใช้เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตและให้มีความเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการทำงาน
วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระ สงฆ์จำนวน 99 รูปเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการคณะครูผู้ บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 อำเภอเมืองลพบุรีโดยมีที่คุณนายภานุแย้มศรีคุณผู้ว่าได้ราชการเป็นจังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธี
หัวเรื่อง: การนี้ท่านคุณผู้ว่าได้ราชการเป็นจังหวัดลพบุรีได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่หัวหน้าส่วนและคณะข้าราชการครูเป็นโดยให้นำหลักคิด ความพอเพียงความพอดีใช้เป็นกรอบ ในการดำเนินชีวิตและให้มีความเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการทำงาน