รอง ผอ.สพป.ลบ.1-นวพล ทัศนศรี

 

5

นายนวพล  ทัศนศรี

รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑

บริหารงานการเงินฯ ,อำนวยการ, ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

222222