รอง ผอ.สพป.ลบ.1-นางลาวัลย์ พิชญวรรธน์

4

นางลาวัลย์ พิชยวรรธน์

รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑

นโยบายและแผน, นิเทศติดตามฯ

222222