Open House โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1

 Open House โรงเรียนไทยรัฐวิยา   20 มีนาคม 2558  เวลา  09.00 น.  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  รอง ผอ.สพป.ลบ.1  ร่วมกิจกรรม Open House โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1  เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมผลสำเร็จของครู นักเรียน ที่เปิดให้ผู้ปกครอง เยี่ยมชมผลสำเร็จของโรงเรียน ประกอบการตัดสินใจนำบุตรหลานมาเข้าเรียน  ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ภาพและข้อมูล  ร.ร.ไทยรัฐวิทยาฯ       ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนวัดท่าแค   ภคจิรา  ภาพ/ข่าว/รายงาน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาลพบุรี เขต ๑ ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม