การศึกษาเพื่อการมีงานทำที่ รร.วัดดอนโพธิ์

วันที่ 18 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ โดย ผอ.ณรงค์ศักดิ์ กิมจำปา และคณะครู เปิดตัวโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยไปเปิดตัวโครงการที่โรงงานแปรรูปไม้พาเลท เอ็น เอส วู็ด มีคณะกรรมการศึกษาและนักเรียนร่วมชมสถานที่จริงและมีกิจกรรมต้นไม้อาชีพอย่างสนุกสนาน

 

เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูลโดย ผอ.ณรงค์ศักดิ์ กิมจำปา

ภคจิรา รายงาน

 

 

 

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับกระทรวง

วันที่ 17 กรกฎาคม 55 โรงเรียนบ้านวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง ขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการประเมิน 5 ด้านคือ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 ด้านการพัฒนาบุคลากร 5 ด้านผลลัพท์ความสำเร็จ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยดร.ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล นางชลธิชา กัณฐโรจน์ นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ และกรรมการจาก สพป.ลบ.2 คือ นางชุลีพร สุระโชติ

 

 

เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูลโดย ศน. ชลธิชา กัณฐโรจน์/ผอ.จารึก ขึ้นทันตา

ภคจิรา รายงาน