ปิดกล่องชอล์คกลุ่มฯลุ่มน้ำ

หลังจากเหน็ดเหนื่อย คร่ำเคร่งกับงานการเรียนการสอนกันมาตลอดเทอม วันนี้ สมาชิกบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี ร่วมงานปิดกล่องชอล์ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านดาบ... ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ1 เป็นประธานและร่วมกิจกรรม ... กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานของนักเรียน การรับประทานอาหารร่วมกัน การจับฉลากของขวัญ การมอบรางวัลให้กับผุ้มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

 

คณะครู ผู้บริหาร รร.วัดบ้านดาบ ภาพ/ข้อมูล

ภคจิรา รายงาน

 

 

 

ประชุมทีม รอง ผอ.สพป.ลบ1

เป็นปรกติในทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้กัน ระหว่าง รอง ผอ.สพป.ลบ1 พร้อมรับทราบนโยบาย ผลสำเร็จของงาน และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อพร้อมประสานงานและดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ภคจิรา รายงาน

 

 

เลือกผู้ทรงคุณวุฒิฯใน กพป.ลพบุรีเขต 1

 

25 มีค.56 เวลา 13.30 น. โดยประมาณ ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลบ1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ซี่งมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน นายปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ1 เป็นเลขานุการ ดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จำนวน 14 คน จาก ผู้สมัคร 33 คน ผลปรากฎผู่้ผ่านการสรรหาดังนี้ หมายเลข2 นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ หมายเลข 3 ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล หมายเลข 5 นายสุรินทร์ สัมฤทธิ์เปี่ยม หมายเลข 6 นางมัญชุมาศ จักรสิริวงศ์ หมายเลข 7 นายอาทร บุญคุ้มครอง หมายเลข 11 นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง หมายเลข 14 นายคำลพ สิริมากร หมายเลข 16 นายพยนต์ สมานมิตร หมายเลข 18 นายราชวงศ์ นวลอินทร์ หมายเลข 19 นายอภิศักดิ์ พานิชย์กุล หมายเลข 20 0 นายบัญชา สุทธศรี หมายเลข 26 นายประกอบ ประจงแต่ง หมายเลข 27 พ.อ.ประชุม สุขสำราญ และหมายเลข 31 ว่าที่ ร.อ.อนุกูล นรากรณ์ หลังจากนี้ ผอ.สพป.ลบ1 จะได้นำรายชื่อทั้ง 14 รายชื่อเสนอประธานคณะกรรมการการศึกษาขึ้่นพื้นฐาน ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ 7 คน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต่อไป

 

ภคจิรา รายงาน

 

 

ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาการศึกษาลพบุรี

วันที่ 25 มีค.56 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เรื่อง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ Browser in Service ... ซึงเป็นการพัฒนาครูโดยเน้นการสร้างระบบพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น ตามบริบทของโรงเรียน และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy Numeracy and Reasoning Ability เหมาะสมกับระดับชั้น ...โดยมีเป้าหมายพัศฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 181 คน สิ้้นสุดโครงการ 15 กันยายน 2556 ...

 

ภคจิรา รายงาน

 

 

 

เปิดรั้วโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง

22 มีนาคม 2556 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน เพื่อผลแพร่ผลงานที่ภาคภุมิใจของนักเรียน ให้ท่านผุ้ปกครอง ชุมชนและแขกผู่้มีเกียรติได้รับทราบและเห็นผลงานของนักเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมอันเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนตัวน้อย ๆ ด้วยค่ะ

 

ขอขอบคุณ คณะครู ผุ้บริหารโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เอื้อเฟื้อภาพและข้อมุล

ภคจิรา รายงาน