กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
ประกาศข่าว / การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอนปร
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ กรกฎาคม 29, 2014, 02:26:32 pm »
12
ประกาศข่าว / ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงา
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ กรกฎาคม 20, 2014, 10:37:07 am »
ดูรายละเอียดที่  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-213-2555-1.xls
13
ประกาศข่าว / โอนเงิน 2 ก.ค. 2557
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ กรกฎาคม 03, 2014, 09:19:05 am »
                                   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์/ผู้ขอเบิก เข้าบัญชีธนาคาร วันที่ 2 ก.ค. 57 รายละเอียดดังไฟล์แนบhttp://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/4129.1.0016-343-2555-1.xls
14
ประกาศข่าว / หนังสือแจ้งประชุม ปส.กช
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ มิถุนายน 11, 2014, 09:25:04 am »
         ด้วยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับการประสานงานจากประธาน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหลายจังหวัดให้มีการหารือ ถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีรูปแบบการบริหารงานที่สอดคล้องและคล่องตัวกับสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงขอเรียนเชิญทานประชุมเพื่อหารือแนวทางดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนปราโมทย์วิทยา  รามอินทรา กรุงเทพฯ โดยขอให้ท่านแจ้งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนของท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบโครงสร้างการจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ตามข้อเสนอแนบท้ายพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และกรุณาส่งแบบตอบรับไปที่  เบอร์โทรสาร 02-552-3569  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557  เพื่อจัดเตรียมอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับทุกท่าน
15
ประกาศข่าว / ขอเชิญร่วมสัมมนา "ก้าวใหม่โทรทัศน์ไทย"
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ เมษายน 18, 2014, 02:17:53 pm »
ม.ราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญร่วมสัมมนา "ก้าวใหม่โทรทัศน์ไทย" ในวันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๘๐ ปี  ม.ราชภัฏเทพสตรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ให้แจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร อีเมล์ ไปยังโทรสารหมายเลข ๐๓๖-๔๒๑๔๔๘  ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จำนวน  ๑  ตำแหน่ง ดังรายละเอียดตามประกาศตำแหน่งว่างดังแนบ หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือคาดว่าจะว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  ๑๘  เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ แล้วส่งคำร้องขอย้าย (เพิ่มเติม) ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำเนา ก.พ.๗ พร้อมเอกสารประกอบเพื่อประเมินศักยภาพ และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ ๖  พฤษภาคม ๒๕๕๗  หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย  ดูรายละเอียดที่ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-196-2555-1.doc
18
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานการอนุมัติไปราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/0009-2402-2554-1.doc


19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จำนวน  ๑  ตำแหน่ง ดังรายละเอียดตามประกาศตำแหน่งว่างดังแนบ หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือคาดว่าจะว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๗ แล้วส่งคำร้องขอย้าย (เพิ่มเติม) ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำเนา ก.พ.๗ พร้อมเอกสารประกอบเพื่อประเมินศักยภาพ และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗  หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย  ดูรายละเอียดที่  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-190-2555-1.doc
20
ประกาศข่าว / การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ มีนาคม 12, 2014, 01:10:32 pm »
ประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ที่จะเกษียณอายุ ในวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ตามรายชื่อ ที่แนบมาพร้อมนี้ได้ทราบ และยื่นแบบขอรับเครื่องหมายฯ ภายในวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗(สมาชิกคุรุสภาที่เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ไม่มีสิทธิยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเนื่องจากออกจากการเป็นครูก่อนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ตามระเบียบมูลนิธิฯ ) หากพ้นกำหนดนี้แล้วสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะปิดระบบอัตโนมัติ  หนังสือนำส่งและแบบฯ ดูรายละเอียดที่ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-183-2555-1.doc และ  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-183-2555-2.xls
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10