ข้อมูลผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
ชื่อ - สกุล ผู้ติดต่อ :
(เช่น นายทดสอบ รักดี)
รหัสบัตรประชาชน :
(หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
หมายเลขโทรศัพท์ :
(ใช้ในการติดต่อกลับ)
 
[ผู้ดูแลระบบ]