1Report.Student
2.รายงานระดับโรงเรียน
3.รายงานระดับโรงเรียน2
01เด็กชายสิรวิชญ์ กุลาราช
02เด็กชายธนพล แสนอินทร์
03เด็กชายสุทธิภัทร ทิพย์สุคนธ์
04เด็กชายทิชากร ปัญญาพร้อม
05เด็กชายพัชรพล แก้วเลิศ
06เด็กชายวรวิชญ์ พรหมอารีย์
07เด็กชายพัชรพล เปรมโพธิ์
08เด็กชายนภดล มุขแก้ว
09เด็กชายสาริศ จองสุข
10เด็กชายกำพล สมัครการ
11เด็กชายไตรภพ พุ่มทวี
12เด็กชายยศพร เฮงสิ
13เด็กชายณัฐภัทร โท้ยไทย
14เด็กชายกันตินันท์ แผ่นเงิน
15เด็กหญิงอรุโณทัย หลักคำ
16เด็กหญิงอาทิตยา แย้มกลิ่น
17เด็กหญิงสรินยา คล้ายยา
18เด็กหญิงอรทัย เตรียมดี
19เด็กหญิงฐิติพร มะนาวหวาน
20เด็กหญิงนิชาภา ปล้องอ้วน
21เด็กหญิงสุนิสา โตแดง
22เด็กหญิงณัฐพร ชีชัยภูมิ
23เด็กหญิงนิรัติศับ ศิริพันธุ์
24เด็กหญิงปุณยนุช ชาตเจริญ

 

   เปืดดูได้ทุกไฟล์ ใช้ฝีมือหน่อย
EXCEL คลิกปุ่มย่อ ขยาย ที่กรอบล่าง (เครื่องหมาย ลบ) แล้วคลิกดูแทปท่ี 2
ด้านล่าง

 

 

ขอเชิญครู  นักเรียน ผู้ที่สนใจ สมัครเว็บอีเลอนนิ่ง ของโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่

ที่    http://www.suplb1.net/school/anubanbanmee/

ไปที่ login แล้วไปที่ สมัครสมาชิกใหม่

 

คณะครู ร.ร.อนุบาลบ้านหมี่

 


https://sites.google.com/site/arkomboonsroy
http://www.lopburi1.go.th/school/anubm
      จัดสร้างโดย โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่       
                      เลขที่ 2  ม.9 ถ.อนามัย ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
e-mail ; anubm1954@gmail.com
โทรศัพท์ 0-3647-1486
  โทรสาร   0-3647-1295

เข้าสู่เว็บไซต์ 1

เว็บไซต์ 2

เว็บไซต์ 3


เข้าfacebookโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่


คลิปนักเรียนร้องเพลง
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
19 กรกฎาตม 2556

ภาพมาช้า กด  F5  ดูซ้ำกดปุ่ม  Playครับ


 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555
NT ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลบ้านหม


 


            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบ O-NET โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 2551-2555

 

 

กิจกรมเก่าๆ

 

ผู้ดูแลเว็บไซด์ นายอาคม บุญสร้อย
E-mail :   arkom_bs@hotmail.com
http://www.facebook.com/arkomboonsr 

 

แสดงผลได้ดีกับ IE version 6 ขึ้นไป   ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768   มุมมอง100เปอร์เซ็นต์