ยินดีต้อนรับสู่   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายกฤษณะ   กลั่นเชื้อ
รอง ผอ.สพป.ลบ.1

 

โรงเรียนเอกชน
สังกัด สพป.ลบ.1

 

 

 

 

 

 

 


นายกิจจา   จงประเสริฐ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

                                                      
นางจารุพรรณ  ปลั่งกลาง                                               นางสิริลักษณ์   วงษ์นิ่ม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                                      นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

                                                      
นางพรพิมล  พูลพละ                                                       นางวันทณีย์ สารีคำ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                                    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

 

ดร.สุเมธี   จันทร์หอม
ผอ.สพป.ลบ.1

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1