บคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 Best Practice กลยุทธ์ที่ 3 การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาส ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
      ความเข้มแข็งการรับนักเรียน                    การจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อชีวิตใหม่ในโรงเรียน       กระบวนการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
   
  ประชากรรายอายุ ปี 2559    1.อำเภอเมืองลพบุรี    
 ตามประกาศสำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย  2.อำเภอโคกสำโรง
 ที่มาข้อมูล  http://stat.dopa.go.th/  3.อำเภอท่าวุ้ง
   4.อำเภอบ้านหมี่
  ค้นหานักเรียนปีการศึกษา 2559  5.เทศบาลเมืองลพบุรี
   6.ประกาศสำนักทะเบียนกลาง
   7.ประชากรจังหวัดลพบุรี
   
   
         ประชากรรายอายุ ปี 2558   จำนวนประชากรรายอายุ น้อยกว่า 1 ปี - 25 ปี 
           ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง   []  อำเภอเมืองลพบุรี               []  อำเภอโคกสำโรง
            กระทรวงมหาดไทย   []  อำเภอท่าวุ้ง                       []  อำเภอบ้านหมี่
        ที่มาข้อมูล  http://stat.dopa.go.th/   []  ประกาศสำนักทะเบียนกลาง
   
   รายชื่อเด็กนอกเขตบริการมาเข้าเรียน    แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558    คลิก
           โรงเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี 1 ปีการศึกษา 2557     
                      [] รายจังหวัด       คลิก      ประชากรวัยเรียน ปี 2554 - ปี 2558
                      [] รายโรงเรียน     คลิก  
                      [] รายชั้น            คลิก  
   
 รายชื่อนักเรียนตาม ทร.14  ที่เข้าเรียน ป.1 ในเขต สพป.ลพบุรี เขต 1    
         ปีการศึกษา 2557
                อำเภอเมืองลพบุรี     คลิก
                อำเภอโคกสำโรง     คลิก
                อำเภอท่าวุ้ง            คลิก
                อำเภอบ้านหมี่         คลิก 
   
 
   Best Practice    โปรแกรมประชากรวัยเรียน ONLINE
 
   ตรวจสอบข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ได้ถูกต้อง รวดเร็ว
    มีฐานข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลประชากรวัยเรียน ตลอดเวลา
    โรงเรียนมีข้อมูลในการติดตามเด็กเข้าเรียน
    มีฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ในการพัฒนาคุณภาพ
 
                      อ่านรายละเอียดต่อ คลิก
                     ค้นหานักเรียน ปีการศึกษา 2559
                 
      รายเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2556   ประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14 ปีการศึกษา 2557 สพป.ลพบุรี 1
 
     รายชื่อนักเรียน ตาม ทร.14 ที่เข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2556        แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556   คลิก
     รายชื่อนักเรียน ตาม ทร.14 ที่เข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2555        แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
    รายชื่อนักเรียน ตาม ทร.14 ที่เข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2554  
        นักเรียนนอกเขตบริการมาเรียนในเขต
     ข้อมูลเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2552  [Download]            สพป.ลพบุรี 1 ปีการศึกษา 2555
        เรียงรายชื่อตามจังหวัด            1 อำเภอเมืองลพบุรี   2 อำเภอโคกสำโรง    3 อำเภอท่าวุ้ง
     ข้อมูลเด็ก ทร.14  ปีการศึกษา 2555  สพป.ลบ.1   คลิกที่นี่            4 อำเภอบ้านหมี        5 โรงเรียนเมืองหม่ฯ
     ข้อมูลเด็ก ทร.14  ปีการศึกษา 2554  สพป.ลบ.1    คลิกที่นี  
       แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
     ข้อมูลเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2552  [Download]             การบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
        เรียงรายชื่อตามจังหวัด  
 
 
   
  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 57  
   
        ดาวน์โหลด  แบบบันทึก&แบบประเมิน ไฟล์ ZIP ที่นี่  
 
  บันทึกการเยี่ยมบ้าน   แบบประเมินความเครียด
  บันทึกพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล   แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)ระดับประถมศึกษา
  แบบคัดกรองนักเรียน   แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)ระดับมัธยมศึกษา
  แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน ระดับประถมศึกษา   แบบประเมินพหุปัญญา
  แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา   แบบวัดโรคซึมเศร้า
  แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน   แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต
  แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง  
  แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                      ประชาสัมพันธ์    
   
            ประชาสัมพันธ์    Best Practice  กลยุทธ์ที่ 3
               การขยายโอกาสทางการ   ศึกษา สพป.ลพบุรี 1
              ความเข้มแข็งการรับนักเรียน
              กระบวนการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
                 รร.อนุบาลลพบุรี   คลิกที่นี
              รร.วัดถนนแค   คลิกที่นี
 
 
 

 

   
                              webmaster by  on50@hotmail.com