โอนเงิน 30 มิ.ย. 2554 (ผู้รับจ้างให้มารับเช็คที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

  โอนเงิน 6 กรกฏาคม 2554 ( ขอให้ร.ร.แจ้งผู้รับจ้างมารับเช็คที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
โอนเงิน 13 กรกฏาคม 2554
ค่ารักษาพยาบาลโอนเงิน 13 ก.ค.2554
โอนเงิน 21 , 22 , 26 , 27 กรกฏาคม และ 2 สิงหาคม 2554
โอนเงิน 5 สิงหาคม 2554
โอนเงินครูธุรการ 8 สิงหาคม 2554
โอนเงินเดือนตกเบิก 8 สิงหาคม 2554
โอนเงิน 9 สิงหาคม 2554
โอนเงินอบรมกิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่ เด็กปฐมวัย วันที่ 10 สิงหาคม 2554
โอนเงิน 15 สิงหาคม 2554
โอนเงินอบรมกิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่เด็กปฐมวัย 16 สิงหาคม 2554
 โอนเงินอบรมกิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่ เด็กปฐมวัย 18 สิงหาคม 2554

โอนเงินวิทยากรบุคคลภายนอก 18 สิงหาคม 2554

โอนเงินอบรมพัฒนาสมรรถนะครู 18 สิงหาคม 2554

โอนเงิน 18 สิงหาคม 2554 ( ขอให้ร.ร.แจ้งผู้รับจ้างมารับเช็คที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

โอนเงินครูพิการ ครูขาดแคลน ครูคณิต วิทย์ วันที่ 26 ส.ค. 54

โอนเงินเดือนครูวิกฤติ 26 ส.ค. 54

โอนเงินเดือนภารโรงงบปกติ และงบSP2 (เดิม) 26 ส.ค. 54

โอนเงินเดือนครูพิการ 46 อัตรา 26 ส.ค. 54

โอนเงินเดือนครูธุรการ 26 ส.ค. 54

โอนเงินค่าการศึกษาบุตร 26 ส.ค. 54

โอนเงินวันที่ 29 ส.ค. 2554

โอนเงินวันที่ 31 ส.ค. 2554(ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้รับจ้างมารับเช็คที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โอนเงินวันที่ 1 กันยายน 2554

โอนเงินวันที่ 7 กันยายน 2554

โอนเงินวิทยากรท้องถิ่น อบรมพัฒนาสมรรถนะครู โอน 7 กันยายน 2554

โอนเงิน 8, 13 กันยายน 2554

โอนเงินตกเบิกขั้นเหลื่อม, วิทยฐานะ 19 กันยายน 2554

โอนเงินค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 19 กันยายน 2554

โอนค่าการศึกษาบุตร 22 กันยายน 2554

โอนเงิน 30 กันยายน 2554

เงินเดือนเต็มขั้น โอน 30 กันยายน 2554

โอนเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัย 28 พฤศจิกายน 2554

โอนเงินค่าเช่าบ้านเดือนตุลาคม 2554 (โอน 6 ธ.ค. 54)

โอนเงินค่าตอบแทน วิทยฐานะตกเบิก ขั้นเหลื่อม 12 มีนาคม 2555