เรียนดี    มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผลงานโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  ปี 2553
การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพชรวงกฏ


ที่

รายการ

รางวัล

ประเภท

1

 วาดภาพตามจินตนาการ

เหรียญทองแดง

ระดับปฐมวัย

2

เล่านิทาน

เหรียญเงิน

ระดับปฐมวัย

3

 คณิตคิดเลขเร็ว

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 1

4

ท่องอาขยานกลุ่มสาระภาษาไทย

เหรียญเงิน

ช่วงชั้นที่ 1

5

กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของเล่น

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

6

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

7

ท่องอาขยาน

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

8

วาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

9

ตอบปัญหาสุขภาพ

เหรียญเงิน

ช่วงชั้นที่ 2

10

เครื่องบินกระดาษพับ

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

11

Spelling Bee

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

12

เล่านิทาน Story Telling

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

13

คณิตคิดเลขเร็ว

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

14

คัดลายมือ

ชมเชย

ช่วงชั้นที่ 1

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2553


ชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เฉลี่ย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

ป.3

44.58

44.17

32.50

 

 

 

 

 

40.42

ป.6

29.19

26.88

34.06

37.25

57.50

40.94

48.13

7.50

35.18สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  ปีการศึกษา 2553


ชั้น

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เฉลี่ย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

ป.1

79.75

79.50

83.00

76.75

84.75

82.25

80.50

79.28

80.71

ป.2

78.40

86.80

81.40

78.60

83.00

82.20

79.40

75.80

80.70

ป.3

81.50

80.38

78.00

76.50

77.38

77.38

77.50

77.38

78.25

ป.4

75.85

75.14

76.21

78.78

74.50

77.57

76.35

73.50

76.20

ป.5

79.14

76.00

79.58

76.75

75.83

76.00

76.91

72.41

76.61

ป.6

80.64

72.47

75.70

77.00

81.17

76.58

68.70

72.29

75.55

รวม

475.55

470.29

473.89

464.38

478.34

471.98

459.36

450.63

468.02

เฉลี่ย

79.25

78.38

78.98

77.39

79.72

78.66

76.56

75.10

78.00ผลงานของนักเรียน ปี 2552
การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพชรวงกฏ


ที่

รายการ

รางวัล

ประเภท

1

 เล่านิทานคุณธรรม

เหรียญทอง

ช่วงชั้นที่ 2

2

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)

เหรียญทอง

ช่วงชั้นที่ 2

3

 เล่านิทาน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เหรียญทอง

ช่วงชั้นที่ 2

4

Multi Skills Competition

เหรียญเงิน

ช่วงชั้นที่ 2

5

เดาะตะกร้อ

เหรียญทอง

ช่วงชั้นที่ 2

6

เดาะฟุตบอล

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

7

ท่องอาขยาน

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

8

ตอบปัญหาสุขภาพ

เหรียญทอง

ช่วงชั้นที่ 2

9

อัจฉริยาภาพคณิตศาสตร์

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

10

ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้

เหรียญเงิน

ช่วงชั้นที่ 2

11

คณิตคิดเลขเร็ว

ชมเชย

ช่วงชั้นที่ 2

12

ประกวดเรียงความเรื่อง แม่ของแผ่นดิน

ชมเชย

ประถมศึกษา

13

ปั้นดินน้ำมัน

เหรียญเงิน

ปฐมวัย

ผลงานดีเด่นอื่นๆ

  1. กิจกรรมนำเสนอ Mind Map เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรม “ดีเลิศล้นฝีมือเด็กไทย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
  2. กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ในกิจกรรม “ดีเลิศล้นฝีมือเด็กไทย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net),NT ของนักเรียนชั้น ป. 3,6 ปีการศึกษา 2552

ชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เฉลี่ย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

ป.3

12.80

12.93

7.47

 

 

 

 

 

33.20

ป.6

43.16

36.84

38.24

40.11

73.68

43.51

54.39

34.74

45.58สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  ปีการศึกษา 2552


ชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เฉลี่ย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

ป.1

73.85

74.14

75.57

80.42

81.28

81.28

84.85

71.42

77.85

ป.2

80.75

80.38

80.75

76.63

79.88

82.25

77.38

74.63

79.08

ป.3

71.26

79.13

75.60

77.33

71.86

71.86

77.67

71.93

74.55

ป.4

75.38

71.69

76.62

74.23

77.00

73.38

80.5

69.07

74.73

ป.5

72.76

72.41

70.11

75.58

76.82

77.47

78.58

70.23

74.24

ป.6

74.63

67.42

79.26

76.47

79.05

84.00

83.37

78.63

76.10

รวม

448.63

445.17

449.91

460.66

465.89

470.24

482.18

435.91

457.32

เฉลี่ย

74.77

74.19

74.98

76.77

77.64

78.37

80.36

72.65

76.21

ผลงานของนักเรียน ปี 2551
การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ระดับภาคกลาง ณ ร.ร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี


ที่

รายการ

รางวัล

ประเภท

1

เขียนสะกดคำ

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

2

คัดลายมือ

ชมเชย

ช่วงชั้นที่ 2

3

เล่านิทานธรรมะ

เหรียญเงิน

ช่วงชั้นที่ 2

4

เปตอง (ชาย)

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

5

ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

6

เปิด Dictionary

เหรียญทองแดง

ช่วงชั้นที่ 2

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ,NT ของนักเรียน ป. 3,6 ปีการศึกษา 2551


ชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เฉลี่ย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

ป.3

11.56

8.56

2.44

 

 

 

 

 

28.33

ป.6

37.64

45.33

47.78

 

 

 

 

 

43.58สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  ปีการศึกษา 2551


ชั้น

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เฉลี่ย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

ป.1

71.55

70.77

70.66

77.11

79.11

81.22

77.44

71.22

74.88

ป.2

80.93

78.80

80.53

77.73

80.53

82.33

80.93

70.86

79.08

ป.3

74.18

76.72

63.18

74.81

70.81

67.63

80.36

65.72

71.67

ป.4

71.72

71.33

63.77

75.55

77.83

69.33

75.77

63.77

71.13

ป.5

73.11

74.06

65.56

78.56

80.17

79.33

82.61

69.33

75.34

ป.6

73.33

71.38

66.72

78.94

81.33

83.77

76.38

67.94

74.97

รวม

444.82

443.06

410.42

462.70

469.78

463.61

473.49

408.84

444.09

เฉลี่ย

74.13

73.84

68.40

77.11

78.29

77.26

78.91

68.14

74.51

 

 

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
120 หมู่ 1 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
E-mail hhuaykeaw.s@gmail.com