กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑  .... โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบฯพ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)  ยื่นแบบขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาระหว่างวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2554

     
                  ...... มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
                    
ปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) .......
                                               
 คปร   /   ประกาศ สพฐ.  /  ใบสมัคร  /  หนังสือขอระงับ                   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
www.lopburi1.go.th/school/human  tel.๐๓๖-๔๑๓๔๔๘

Hit Counter