มิตร
Homeนิทานธรรมะพุทธสุภาษิตพุทธประวัติวันสำคัญทางศาสนา

พุทธศาสนสุภาษิต

ธรรมะเบื้องต้น 
บุคคล 
การศึกษา 
วาจา 
ความอดทน 
ความเพียร 
มิตร 

 

pattern01_pastel_1.gif

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดที่ 7 "หมวดมิตร"

พุทธศาสนสุภาษิต

คำแปล

ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมารยาทเลว และที่เที่ยวเลว

อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา

เมื่อความต้องการเกิดขึ้น สหายเป็นผู้นำสุขมาให้

สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ

ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง

มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร

มารดาเป็นมิตรในเรือนตน

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร

มารดาบิดา ท่านเรียกว่าเป็นพรหม

วิสฺสาสปรมา ญาติ

คนคุ้นเคย ไว้ใจกันได้ เป็นญาติอย่างยิ่ง

สตฺโถ ปวสโต มิตฺตํ

หมู่เกวียน เป็นมิตรของคนเดินทาง

สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา

ถ้าได้สหายเป็นผู้รอบคอบ พึงพอใจและมีสติเที่ยวไปกับเขา

มิตฺตทุพฺโก หิ ปาปโก

ผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวแท้

 จำนวนผู้เยี่ยมชม
free web counter
Discount Ink Cartridges
จัดทำโดย   ครูพรรณทิพา  คชสถติย์
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1