คณะกรรมการภาคี 4ฝ่าย

 

 

ชื่อ-สกุล
การสรรหา
1. นางบุญสืบ ยุติภูติ

ผู้แทนผู้ปกครอง                          ประธานกรรมการ

2.นางปราณี บุญทันเรือง ผู้แทนชุมชน                                 กรรมการ
3.นายรุ่งโรจน์ ซื่อตรง ผู้แทนครู                                       กรรมการ
4.ด.ญ.ปัทมา หมายขุน ผู้แทนนักเรียน                               กรรมการ
5.นายเจริญ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน                     กรรมการ และเลขานุการ