ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หมายเลขบัตร ปชช.

ชื่อโรงเรียนฝึกสอน

สังกัด

ฝึกสอนระดับ

รูป
1
นางสาว พีรลักษณ์ รักษะประโคน
1179900112048

โรงเรียนวัดโบสถ์

 

   

2
นางสาว ชมภูนุช สงวนทรัพย์
1160300108742
โรงเรียนบ้านยางโทน สพป.ลบ.2

ประถมศึกษา

 

3
นางสาว วรางคณา นิรพาธ
1140900002953
โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบำรุง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ประถมศึกษา

 

4
นางสาว วิภรวณี ถาวรกัลปชัย
3140100367562
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประถมศึกษา

 

5
นาย ธนากร อ่อนน่วม
3160500269568
โรงเรียนวัดสนามไชย สพป.ลบ.1

ประถมศึกษา

 

6
นางสาว อัจฉรา งามละม่อม
1141500033488
โรงเรียนวัดศรีสาคร  

 

 

 
7
นางสาว ลาวัณย์ แสงเย็นพันธุ์
1160100175811
โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป.ลบ.1

ประถมศึกษา

 

8
นางสาว อัญรัตน์ สุขมียิ่ง
1609990055061
โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สช.สพป.ลพบุรี

ประถมศึกษา

 

 
9
นางสาว อาภรณ์ ราศี
1190299000068
โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สบ.2

ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น

 

10
นางสาว ฐิติชญาน์ ถาวรสารี
1250100099358

โรงเรียนเมืองไหม่
(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

สพป.ลบ.1

ประถมศึกษา

 

11
นาย นายอภิชาติ แก้วทอง
3160300775168
 

 

 

 
12
นาย อวิรุทธิ์ ร่วมสุข
1179900083684
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

13
นางสาว หัทยา พรรณราช
3141400075860
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สช.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ประถมศึกษา

 

14
นาย นน พูลเจริญศิลป์
1179900083463
โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่  สพป.สิงห์บุรี

ประถมศึกษา

 

15
นางสาว วราภรณ์ ปัญหา
1160600021278
   

 

 

16
นาย กฤต สุขงาม
1659900059819
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง   

 

 

 
17
นางสาว วรรณา เก้าสกุล
1169700001382
โรงเรียนบ้านหนองไผ่  

 

 

 
18
นางสาว ปิยะภรณ์ งามขำ
3160600335562
โรงเรียนวัดเสาธงทอง   

 

 

 
19
นางสาว เบญญาภา นันทดำรงโชติ
3310401076581
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประถมศึกษา

 

20
นางสาว พิมพา เข็มจันทร์
1160200058492
โรงเรียนขุนรามวิทยา สพม.ลบ.5

มัธยมศึกษาตอนต้น

 

21
นางสาว ปัทมนันท์ แก้วศรี
1160100149836
โรงเรียนวัดส้มป่อย สพป.ลบ.1

ประถมศึกษา

 

22
นางสาว สุมนัส ธนกุลไพศาล
3190800025141
โรงเรียนชุมชนหนองโดน  

 

 

ไฟล์เปิดไม่ได้
23
นาย จตุพล แสงก่ำ
3160301076328
ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

24
นางสาว มนิดา อรุณถาวร
1170600060150
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง  สพป.สิงห์บุรี

ประถมศึกษา

 

 
25
นางสาว จันจิรา แจ้งศิลป์
3160100635885
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

26
นาย อนุชิต มณเฑียร
3170300127646
โรงเรียนบ้านหลองสีวิทยาคม  

 

 

 
27
นางสาว พัชรินทร์ ทองมา
1609700080806
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) สพป.ลบ.1

ประถมศึกษา

 

28
นาง กรศศิร์ นาทอง
3170100185162
โรงเรียนวัดเสาธงทอง   

 

 

29
นางสาว สวรส ดวงคำ
1160200006069
โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด  

 

 

 
30
นางสาว พิมพรรณ คงอยู่
1179900105416
โรงเรียนอนุบาลบางระจัน สพฐ.สิงห์บุรี

ประถมศึกษา

 

31
ว่าที่ร้อยตรี พัลลภ รัชนิพนธ์
1169800083470
โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม.5

มัธยมศึกษา

 

32
พระ ทองสา สืบสิงห์
3340400637148
โรงเรียนพระพุทธบาท   สพป.สบ.1

ประถมศึกษา

 

33
นางสาว รัมภ์รดา ศรีชัย
1199900122094
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

34
พระ สมพร พันลำ
3340400636621
โรงเรียนอนุบาล
วัดพระพุธทบาท
สพป.สบ.1

ประถมศึกษา

 

35
นางสาว ชุติมา มนตรี
1209700016761
 โรงเรียนวัดมุจลินท์ ์(รัฐประชานุเคราะห์) 
สพป.สบ.1

ประถมศึกษา

 

36
นางสาว วราภรณ์ ยังเจริญ
1160600021278
โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สช.สพป.ลพบุรี

ประถมศึกษา

 

37
นาง นิลวรรณ สมมานะ
3309901520543
โรงเรียนวัดประดับ  

 

 

 
38
นางสาว ปิยะวรรณ เจริญใจ
1189900016910
โรงเรียนวัดศรีมณีวรรณ  

 

 

 
39
นาง สุภาพร ปิ่นแก้ว
3160400546837
โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ สพป.ลบ.2

ประถมศึกษา

 

40
นางสาว ศิริพรรณ  วัดกุฏ
1190900067559
โรงเรียนเทศบาล๑ บ้านโคกสำโรง   

 

 

 
41
นางสาว สาธนี การเกตุ
3100900256412
นิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒  

 

 

 
42
นางสาว ประภัสสร สารพันธุ์
1170600054991
โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี   

 

 

 
43
นางสาว สุธารัตน์ โพธิโต
1170600010284
โรงเรียนค่ายบางระจัน สพป.สิงห์บุรี

ประถมศึกษา

 

44
นางสาว เบญจวรรณ จันทร์ผ่อง
3190100318278
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ สพป.สบ.1

อนุบาล

 

45
นางสาว ปุณยวีร์ ควรระงับ
3190700075473
อนุบาลเสาไห้  

 

 

46
นางสาว ศศิมา รุ่งสะอาด
   

 

 

 
47
นางสาว วรรณิภา ยากับ
1550600032578
โรงเรียนหินกองวิทยาคม สพม.สบ.4

มัธยมศึกษาตอนต้น

 

 
             
 
    แก้ไขล่าสุด วันที่ 20/04/2554