ประวัติโรงเรียนบ้านวังเพลิง

          โรงเรียนบ้านวังเพลิง  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลวังเพลิง   อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 15  สิงหาคม  พ.ศ.   2499   เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง  โดยมีนายอำเภอสวัสดิ์  ประไพพานิช  นายอำเภอขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการ     และมีนายอุ่น  รื่นสมบูรณ์  กำนันตำบลเพนียดเป็นผู้รับมอบหมายในการดำเนินงานปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2521  เป็นเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  จำนวน  80,000  บาท  และต่อมาในปีงบประมาณเดียวกันก็ได้ก่อสร้างอาคารเรียน
หลังที่ 2  ในวันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ.  2521  เป็นเงินงบของทางราชการ  200,000  บาท  จากประชาชนร่วมบริจาคจำนวน  7,000  บาท  รวมเป็นเงินในการปลูกสร้างครั้งนี้จำนวน  207,000  บาท
                   ในปี  พ.ศ. 2525  คุณอุษา  อยู่ถาวรได้บริจาคที่ดินจำนวน  16  ไร่  ในบริเวณฝั่งตรงข้ามของวัดวังเพลิง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย้ายโรงเรียนออกจากบริเวณของวัด  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2529  คุณอุษา  อยู่ถาวรได้บริจาคเงิน  100,000  บาท  ประชาชนร่วมสมทบอีก 40,000  บาท  เพื่อเป็นทุนในการย้ายโรงเรียนมาอยู่ในบริเวณที่ดินใหม่ที่ได้บริจาคมา  นับแต่นั้นโรงเรียนบ้านวังเพลิงก็ได้รับการสนับสนุนด้านการงบประมาณจากรัฐในการสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบต่าง ๆ อาทิเช่น
                   พ.ศ.  2524  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/26
                   พ.ศ. 2529  ได้ย้ายอาคารแบบ ป.1 ฉ  มาเป็นอาคารอุษาสวรรค์
                   พ.ศ. 2532  ย้ายอาคารชั่วคราวมาสร้างเป็นอาคารอนุบาล
                   พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ  สปช. 2/28 จำนวน  9 ห้องเรียน
                   พ.ศ. 2539  ได้เข้าร่วมโครงการ  โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาของ  สปช.
                   พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ  สปช. 2/28 จำนวน  6  ห้องเรียนและเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาการ(สาขาคอมพิวเตอร์)
                   เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของนักเรียนตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนบ้านวังเพลิงได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ในปีการศึกษานั้นมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าศึกษาจำนวนถึง  72  คน  และมีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังเพลิงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
              ตั้งแต่ ่เริ่มเปิดทำการสอน  โรงเรียนบ้านวังเพลิงมีผู้บริหารมาแล้ว  7   คน ด้วยกันดังรายนามต่อไปนี้
1.  นายจวน  นุชศิลา  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี  พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2519
2.  นายเลี่ยม พูลเอี่ยม  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี  พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2525
3.  นายนิยม  ชมญาติ   ดำรงตำแหน่งระหว่างปี  พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2531
4.  นายชัชชัย  เตชะมหัทธนันท์ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี  พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2547
5. นายรุ่งเรือง  พงษ์ยิหวา  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี  พ.ศ. 2547- พ.ศ.2551
6.นายพินิจ ผดุงศิลป์ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง 2552
ึ7.นายจารึก ขึ้นทันตา ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน