วันมาฆะบูชา๒๕๕๓
กลับหน้าแรก    
วันมาฆะบูชาปีนี้จัดกิจกรรมเป็นช่วงชั้น
ผอ.ธนาภรณ์ เป็นประธาน
ครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนเป็นวิทยากร
     
ไม่ทำชั่วทั้งปวงล่วงเกินกัน ทำดียึดมั่น
ฟังพระธรรมเทศนา
ปฏิบัติน้อมนำแต่ความดี
     
ทำจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใส
รำลึกคุณของพระสงฆ
รู้คุณค่ารู้ศักดิ์ศรี
     
รู้ประพฤติตามระบอบประเพณ
เป็นลูกเหลนหลานที่ดีของชาติไทย
ปีนี้ให้ี้เด็กๆ ไปเวียนเทียนพร้อมผู้ปกครองที่วัด
     
   
วันมาฆะบูชา๒๕๕๑
กลับหน้าแรก    
นักเรียน 185 คน ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
เจ้าอาวาสวัดพานิชธรรมิการามแสดงธรรมเทศนา
พวกเรามุ่งหน้าไปที่พระอุโบสถ์ ตั้งใจเวียนเทียนเต็มที่
     
 
ครูแมว...เตรียมตัวไปวัด
..แอบดูครูแมวมาวัดกัน เร็วๆ..ชุดคุณยายไปวัด..ฮ่า..ฮ่า ๆ
 
 
Link : วันมาฆะบูชา / ดูแมววันมาฆะบูชา / คำสอนวันมาฆะบูชา /
   
มาฆะบูชา
วันเพ็ญเดือนมาฆะกับชาวพุทธ
ผศ.สุรีย์ ไวยกุฬา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ครั้งสมัยพุทธกาลกล่าวขานว่า วันมาฆบูชาเพ็ญเดือนสาม
เกิดจาตุรงคสันนิบบาตโอกาสงาม เหตุการณ์ความอัศจรรย์พร้อมกันมา
สงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนับ ครบถ้วนสรรพที่เผยแผ่พระศาสนา
ไม่นัดหมายแต่พร้อมใจเดินทางมา เพื่อเฝ้าองค์พระศาสดา ณ เวฬุวัน
พระภิกษุเหล่านี้มีข้อเด่น เพราะทั้งมวลล้วนเป็นพระอรหันต์
ซึ่งพุทธองค์ทรงบวชให้โดยทั่วกัน ด้วยพระวาจานั้นเป็นพิธี
ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนมาฆะ องค์พุทธะจึงถือโอกาสนี้
แสดงธรรมเทศนาพระบาลี ชื่อโอวาทปาติโมกข์มีความสำคัญ
เป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา คือธัมมะสามข้อว่าโดยย่อนั่น
ไม่ทำชั่วทั้งปวงล่วงเกินกัน สร้างความดียึดมั่นอยู่ในตน
ทำจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใส จะน้อมนำสุขใจไม่หมองหม่น
สามประการที่กล่าวนี้มีมงคล ควรยึดถือทุกคนในสังคม
วันมาฆบูชาเวียนมาถึง ชาวพุทธซึ่งปฏิบัติได้เหมาะสม
ต่างเตรียมการทำพิธีที่นิยม ร่วมอบรมฟังพระธรรมเทศนา
นำดอกไม้ธูปเทียนเวียนรอบโบสถ์ เพื่อชีวีรุ่งโรจน์สุขหรรษา
รอบที่หนึ่งระลึกคุณพระพุทธา รอบที่สองภาวนาคุณพระธรรม
รอบที่สามรำลึกคุณของพระสงฆ์ นำคำสอนพุทธองค์ที่เลิศล้ำ
มาเผยแผ่ให้หลุดพ้นห้วงแห่งกรรม ปฏิบัติน้อมนำแต่ความดี
ขอชาวพุทธทั้งหลายได้สืบสาน ลูกเหลนหลานรู้คุณค่ารู้ศักดิ์ศรี
รู้ประพฤติตามระบอบประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของชาติไทย

Magha Puja Day
(Fourfold Assembly or "Sangha Day")

Magha Puja Day takes places on the full moon day
of the third lunar month (March).
This holy day is observed to commemorate an important
event in the life of the Buddha.
This event occurred early in the Buddha's teaching life.

After the first Rains Retreat (Vassa) at the Deer Park at Sarnath,
the Buddha went to Rajagaha city where 1250 Arahats,
(Enlightened saints) who were the Buddha's disciples,
without prior appointment, returned from their wanderings
to pay respect to the Buddha.
They assembled in the Veruvana Monastery with
the two chief disciples of the Buddha,
Ven. Sariputta and Ven. Moggalana.

The assembly is called the Fourfold Assembly
because it consisted of four factors:
(1) All 1250 were Arahats;
(2) All of them were ordained by the Buddha himself;
(3) They assembled by themselves without any prior call;
(4) It was the full moon day of Magha month (March).

Source: http://www.buddhanet.net/festival.htm


Magha Puja - falls on the full moon of
the third lunar month (February).
It was on this day that 1,250 enlightened monks converged
to pay respect to the Lord Buddha without any prior appointment.
The day is usually celebrated with a public sermon
during the day and a candle lit procession to pay respect to
the Lord Buddha during the night.

Source: http://www.buddhanet.net/thai_cal.htm