กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมชั้นนำ วิถีธรรม วิถีพุทธ

กลับหน้าแรก
 

โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

รงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ประจำปีี๒๕๕๑เป็นโรงเรียนแกนนำในการเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความคุณธรรมร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ ได้เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แล้วนักเรียนได้นำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
ได้แก่ คุณธรรม ๘ ประการ  ศิล ๕ หน้าที่ ๖  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มงคล๓๘   บริหารกายวิถีพุทธ


เทอดพระคุณแม่ / ดูแลนักเรียนนิทรรศการ / การแสดงบนเวที / เลี้ยงอาหารกลางวัน / แรลลี่คุณธรรม/
กิจกรรมอนุบาลบัณฑิตน้อย/แข่งขันความสามารถของนักเรียน

"คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมและเตรียมเปิดบ้านคุณธรรมชั้นนำ วิถีธรรม วิถีชีวิต"

กลับด้านบน

 
 
 
เทอดพระคุณแม่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร้องเพลงค่าน้ำนมให้แม่ฟัง
ปิ๊ง รักแม่ครับ
     
โอ๊ต กราบเท้าแม่ รักแม่ครับ
เชิญคุณย่าให้พรหลานๆ ด้วยค่ะ
ลูกของแม่ รับเกียรติบัตรแข่งขันเรียงความ
     
 
ไปชมนิทรรศการระหว่างรอแม่ประชุมนะลูกนะ
 
   
 
 
 
     
     
     
     
     
     
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองดูแลนักเรียน
ให้ข้อมูลลูกหลานจะได้ช่วยกันดูแล
รักลูกหลานแน่แท้ใช่อื่นไกล
ขอให้ฟังคำชี้แนะและเหตุการณ์
     
พบลูกหลานแชเชือน ช่วยสอดส่อง
ช่วยรับรองลูกหลานทำดี เป็นวีสตาร์
ไม่มีปัญหาเพราะผู้ปกครองและครูร่วมดูแล
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
นิทรรศการเปิดบ้านคุณธรรมชั้นนำ
     
  ดร.ธีรภัทร ประสมสุข รอง ผอ.สพท.ลบ1
เป็นประธานงานเปิดบ้านคุณธรรมชั้นนำ
เข้าชมนิทรรศการวิชาการ และร่วมแรลลี่คุณธรรม
จนครบทุุกกิจกรรม
  .  
โครงงานผงถ่านแฟนซี
งานอาชีพครบวงจร
โครงงานกัดกระจก
     
คณิตศาสตร์
โครงงานอาสาพัฒนาชุมชนรักถิ่นเกิด
โครงงานธรรมสวัสดีทำความดีถวายในหลวง
     
เก่งอังกฤษทำอย่างนี้
ศิลปะกับพระพุทธศาสนา
แข่งขันทักษะภาษาไทย
     
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดร.ธีรภัทร ประสมสุข รอง ผอ.สพท.ลบ1ลงนาม
ให้กำลังใจเจ้าของบ้าน
เก่งภาษาทำอย่างนี้ครับผม
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
การแสดงบนเวที
     
แข่งขันทักษะทางวิชาการ เล่านิทาน "องุ่นเปรี้ยว"
แสดงละคร ภาษาอังกฤษ: "Little Gecko"
"Star Chicken"
     
แสดงละคร "แม่หนูอยู่ไหน"
ประกวดร้องเพลง
มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

แรลลี่คุณธรรม
  ฐานที่๑ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

๑.ขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจเรียน ผู้ที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องในทางที่ถูกที่ควร

๒.ประหยัด คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
รู้จักฐานะการเงินของตน

๓.ซื่อสัตย์ คือ ผู้มีความประพฤติตั้งตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ
ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่หืกลคดโกง

๔.มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฏ ระเบียบของสถานศึกษา
สถาบัน/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ
และตั้งใจ

๕.สุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสภาพ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง
เป็นผู้ที่มีมารยาท

๖.สะอาด คือ ผู้ทีรักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ จิตใจมิให้ขุ่นมัว ่

 

๗.สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทในฐานะ
ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่น ต่อการรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

๘.มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และอาสาช่วยสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละสุขส่วนตน
เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

     
     
   
     
     
     
     
     

ฐานที่๒ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ ความพอดีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ความมีเหตุผล
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้้น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น
 
เงื่อนไขความรู้
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆอย่างรอบด้าน
รอบคอบที่จะนำความรู้เชื่อมโยงกัน
เงื่อนไขคุณธรรม
ตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน
อดทน แบ่งปัน
 
     
     
   
     
     
     
     
     
     

 

ฐานที่๓ ศิล ๕ หน้าที่ ๖

 
หลักปฏิบัติ สำหรับควบคุมกายและวาจาของคนในชาติให้ตั้งอยู่ในความดีงาม ๕ ประการ
     
๑.เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าประทุษร้ายกัน ๒.เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลัก
โกง ละเมิดสิทธิ์ ทำลายทรัพย์สิน
๓.เว้นจากการละเมิดสิ่งที่เขารักใคร่หวงแหน
 
๔.เว้นจากการพูดปด ดูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ ๕.เว้นจากน้ำเมาและสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท เว้นจากสิ่งเสพติด
 
     

 

 หน้าที่ ๖ คือการทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและเหมาะสม

๑.ทิศเบื้องหน้าได้แก่บิดามารดา
บุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ดังนี้
๑) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
๒) ช่วยทำการงานของท่าน
๓) ดำรงวงศ์สกุล
๔) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
๕) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน

๒.ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครู อาจารย์ เป็นผู้ควรแก่การบูชา
ศิษย์พึงบำรุงครูอาจารย์ ผู้เป็นทิศเบื้องขวา ดังนี้
๑) ลุกต้อนรับ
๒) เข้าไปหา (เพื่อบำรุง คอยรับใช้ ปรึกษา และรับคำแนะนำ เป็นต้น)
๓) ใฝ่ใจเรียน (คือ มีใจรัก เรียนด้วยศรัทธา และรู้จักฟังให้เกิดปัญญา)
๔) ปรนนิบัติ ช่วยบริการ
๕) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ (คือ เอาจริงเอาจัง ถือเป็นกิจสำคัญ)

๓.ทิศเบื้องหลัง ได้แก่บุตร ภรรยา เพราะมีขึ้นมาภายหลัง
(ไม่ประเมิน)

๔.ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย เป็นผู้ช่วยให้พ้นอุปสรรค อันตราย
บุคคลพึงบำรุงมิตรสหาย ผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย ดังนี้
๑) เผื่อแผ่แบ่งปัน
๒) พูดจามีน้ำใจ
๓) ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
๔) มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน
๕) ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน
๕.ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ เป็นผู้สูงด้วยคุณธรรม
นักเรียนย่อมบำรุงพระสงฆ์ ผู้เป็นทิศเบื้องบน ดังนี้
๑) จะทำสิ่งใด ก็ทำด้วยเมตตา
๒) จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา
๓) จะคิดสิ่งใด ก็คุดด้วยเมตตา
๔) ต้อนรับด้วยความเต็มใจ
๕) อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔
๖.ทิศเบื้องล่าง ได้แก่คนรับใช้ คนงาน เป็นผู้ช่วยการทำงานต่างๆ
นายพึงปฏิบัติต่อบ่าว/ลูกจ้างดังนี้
๑.ด้วยจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง
๒.ด้วยให้อาหารและรางวัล
๓.ด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้
๔.ด้วยแจกของมีรสแปลกๆดีๆให้กิน
๕.ด้วยปล่อยให้สมัย(ให้สนุกรื่นเริงเป็นครั้ง
เป็นคราวตามสมควรแก่โอกาส
 
 
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ฐานที่๔ มงคล๓๘

คณะสงฆ์ตำบลหนองเต่าและพุคา กำลังให้ความรู้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในฐานนี้
     
ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ
สารภาพรักคุณแม่
หนูอดทนทำจนสำเร็จ จริงๆ นะครับแม่
     

มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล
อุปมาว่า: ใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่า
ย่อมเหม็นเน่าไปด้วย

มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต
อุปมาว่า: ผ้าห่อหุ้มของหอม
ย่อมหอมไปด้วย
มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา
อุปมาว่า: ต้นไม้เล็กต้องมีไม้ค้ำ
     
มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
อุปมาว่า: ต้นไม้ใหญ๋ปลูกในกระถาง ย่อมไม่โต
มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน
อุปมาว่า: ผลไม้พันธุ์ดี ให้ผลมาก รสชาติโอชา
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ
อุปมาว่า: นายเรือรู้จักควบคุมหางเสือ ให้เรือวิ่งไป
     
มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต
อุปมาว่า: แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นในการเดินทางไกล
มงคลที่ ๘ มีศิลปะ
อุปมาว่า: ปลูกมะม่วงจะอิ่ม จะรวยอยู่ที่ผลของมัน
มงคลที่ ๙ มีวินัย
อุปมาว่า: คมดาบที่ไร้ฝัก ลูกระเบิดที่ไร้สลัก
ย่อมเกิดโทษแก่เจ้าของ
     
มงคลที่ ๑๐ วาจาสุภาาษิต
อุปมาว่า: ปลามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยปาก
เป็นสิ่่งสำคัญ
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา
อุปมาว่า: ทองคำแท้หรือไม่แท้ โดนไฟก็รู้
มงคลที่ ๑๒ สงเคราะห์บุตร
อุปมาว่า: ต้นไม้ถ้าลูกมันรสไม่ดี
คนก็จะโค่นต้นทิ้ง
     
มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา
อุปมาว่า: ถ้าลิ้นกับฟันทำงานไม่ประสานกัน
ก็ต้องเจ็บปวด
มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง
อุปมาว่า: ดินที่พอกหางหมู(ลักษณะตรงข้าม)
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน
อุปมาว่า: ต้นไม้ให้ผลและร่มเงา ย่อมได้รับการดูแล
     
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม
อุปมาว่า: ไม้จันทร์แม้แห้ง ยังไม่สิ้นกลิ่นหอม
อ้อยแม้ถูกหีบ ยังไม่สิ้นรสหวาน
เกลือแม้ถูกสะตุ ยังไม่สิ้นรสเค็ม
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ
อุปมาว่า: ต้นไม่้เกิดรวมกันเป็นดง
ย่อมช่วยปะทะลมพายะให้กัน
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ
อุปมาว่า: โรงงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
ต้องผลิตผลงาน ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
     
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นบาป
อุปมาว่า: ก่อนจะแต่งตัวให้สวยงาม เราจำต้องอาบน้ำ
ชำระล้างสิ่งโสโครกออกก่อน
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
อุปมาว่า: ไม้ขีดเพียงก้านเดียว อาจเผาผลาญ
เมืองทั้งเมืองให้มอดไหม้ไปด้วย

มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม
อุปมาว่า: ในการก่อสร้างอาคาร จำเป็นต้องมีเสา
เป็นหลักค้ำจุนตัวอาคารไว้

     
มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ
อุปมาว่า : เมื่อจะใช้ประโยชน์จากสิ่งใด
เราจำเป็นต้องรู้จักคุณสมบัติของสิ่งนั้น
มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน
อุปมาว่า: มหาสมุทรซึ่งเป็นที่รวมกันของน้ำ
จากทั่วสารทิศ จะต้องมีระดับพื้นที่ต่ำกว่ากัน
มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ
อุปมาว่า: น้ำแม้เพียงน้อย ก็สามารถทำให้แก้วน้ำเต็มได้
     
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู
อุปมาว่า: คนตาบอดย่อมมองไม่เห็นโลก
แม้ดวงอาทิตยืจะส่องสว่าง
มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล
อุปมาว่า: กระจกเงาสามารถสะท้อนให้เห็น
ความสวยงาม หรือขี้เหร่ของร่างกายได้
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน
อุปมาว่า: หญ้าแม้เป็นพืชต้นเล็ก แต่เพราะมีความอดทน
จึงสามารถแพร่พันธุ์ไปได้ทั่วไป
     
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย
อุปมาว่า: คนเป็นอัมพาต แม้จะมีของดีวางอยู่รอบตัว
ก็ไม่อาจหยิบฉวยนำมาใช้ประโยชน์ได้
มงคลที่ ๒๙ การพบสมณะ
อุปมาว่า: เด็กต้องการตัวอย่างที่ดีจากพ่อแม่
ครูอาจารย์
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรม
อุปมาว่า: การพุดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
ด้วยจิตเมตตาเป็นที่มาแห่งความเจริญก้าวหน้า
     
มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ
อุปมาว่า: ใจเราคุ้นกับกิเลส เหมือนเสือคุ้นป่า
ปลาคุ้นน้ำ
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์
อุปมาว่า: ชาวไร่ หลังจากถางป่าเผาหญ้าแล้ว
ต้องรีบปลูกพืชก่อนหญ้าจะกลับมาระบาดอีก
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ
อุปมาว่า: เมื่อยังมองไม่เห็นฝั่ง ผู้ที่ตกอยู่ในทะเล
ย่อมว่ายวนอยู่ในทะเลโดยไม่รู้จุดมุ่งหมาย
     
มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง
อุปมาว่า: มีที่ไหนในโลกนี้บ้าง ที่ทุกข์เข้าำำไม่ถึง..
ไม่มี
มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหว
อุปมาว่า: ภูเขาศิลาล้วน ย่อมไม่หวั่นไหว
เพราะแรงลม
มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก
อุปมาว่า: พญาราชสีห์ หากติดบ่วงนายพราน
ย่อมสิ้นกำลังและอำนาจ ได้รับทุกข์ทรมาน
     
มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี
อุปมาว่า: หยาดน้ำ ย่อมไม่ติดบนใบบัว
มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม
อุปมาว่า: ผู้ที่ถูกตีตรวนคุมขังอยู่ เมื่อได้รับอิสรภาพ
หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการ ย่อมมีอิสรภาพ

 

ฐานที่๕ บริหารกายวิถีพุทธ

     
สมาธิผ่อนคลายสักครู่นะคะ
วางมือทั้งสองบริเวณเข่า ก้มศีรษะลงค่ะ
มือซ้ายทับมือขวา ขาขวาทับขาซ้ายค่ะ
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
อาหารกลางวัน
     
เตรียมอาหารกลางวันฟรี สำหรับทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ ชิมราดหน้าก่อนปรุงรสนะลูกจ๋า...
     
นี่ไงจ๊ะ ผู้ปรุงอาหาร
ชุดสีฟ้านั้นน่ะ คุณแม่ของหนู
ชามที่ ๒ แล้วครับ.....อร่อยมากๆ
     
มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาหรือเปล่า..เพื่อน
เราว่ามาจาก บ้้านคุณธรรมชั้นนำ ทั้งน้าน..
พักผ่อนสบายใจ... นักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่าย