ระดับผู้บริหาร

 

นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม

 - มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายสถานศึกษา
  . กฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  . กฏหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
  . กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  . กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  . กฏหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
     ในสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  . อำนาจหน้าที่ตามฐานะนิติบุคคลที่กำหนดใน มาตรา ๕๙ แห่ง
    พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๑และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระดับก่อนประถมศึกษา
นางลัดดา นูสาล
ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน
- ปฏิบัติหน้าที่
  . ผู้สอนชั้นอนุบาล
  . ครูประจำชั้นอนุบาล ๑
- ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
  . ช่วยงานอาหารเสริมนมโรงเรียน
  . ปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

.
ตำแหน่ง ครู

- ปฏิบัติหน้าที่
  . ผู้สอนชั้นอนุบาล
  . ครูประจำชั้นอนุบาล ๒
  . ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์


- ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
  . ช่วยงานอาหารเสริมนมโรงเรียน
  . ช่วยงานห้องสมุด
  . ปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

ระดับประถมศึกษา

นางสาวอุไรวรรณ จบดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๑-๒
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ป.๑-๓
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการการเรียนรู้ศิลปะ ป.๑
  . ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ป.๑
  . ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี

- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย
  . หัวหน้างานโครงการอาหารกลางวัน
  . หัวหน้างานประสานความร่วมมือกับชุมชน
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย


นางละมัย คงเดชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.๑-๖
  . ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ม.๑
  . ครูเวรประจำวันจันทร์
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  . หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  . ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในส่วนICT
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนว
ยการมอบหมาย

นายวิโรจน์ ประคองเก็บ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
    และวัฒนธรรม ป.๑-๓
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๓
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ป.๓
  . ครูเวรประจำวันอังคาร
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้างานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
  . หัวหน้างานสำมะโนนักเรียน การรับนักเรียน
    และการจัดทำทะเบียนนักเรียน
  . งานอาหารเสริมนมโรงเรียน
  . หัวหน้าอาคารอนุบาล และประถมศึกษาตอนต้น
  . หัวหน้างานลูกเสือสำรอง
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

นางสุภาวดี กระตุดนาค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.๔-๖
  . ครูผู้สอนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ป.๖
  . ครูเวรประจำวันจัรทร์
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . รักษาราชการแทนลำดับที่ ๑
  . หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  . หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 . หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
  . หัวหน้าอาคารประถมศึกษาตอนปลาย อาคาร๑๐๗
  . หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

นางรุ่งจันทร์ จันทร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๔-๖
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.๔-๖
  . ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ป.๔
  . ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  . หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.๔-๖
  . งานส่งเสริมนักเรียนรักการอ่าน
  . งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

นางปราณี  พิมพ์วาปี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
    และวัฒนธรรม     ป.๔-๖
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและพื้นฐานอาชีพ
    และเทคโนโลยี ป.๔-๖
  . ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ป.๕
  . ครูเวรประจำวันพุธ
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและพื้นฐานอาชีพ
    และเทคโนโลยี
  . ปฏิบัติงานพัสดุในส่วนชองการจัดจ้าง
  . ปฏิบัติงานพัสดุในส่วนชองการควบคุมบำรุงรักษา
    และจำหน่ายพัสดุ
  . ปฏิบัติงานส่งเสริมกกิจกรรมนักเรียนด้านการอนุรักษ์
     สิ่งแวดล้อม
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย
ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    ป.๓ และม.๑-๓
  . ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ ป.๓
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ป.๓
  . ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารวิชาการ
  . หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
  . หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  . หัวหน้างานจัดทำและเสนองบประมาณ
  . งานระบบควบคุมภายใน
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย
     

นายนวพล   พิมพ์วาปี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.๔-๖
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและพื้นฐานอาชีพ
    และเทคโนโลยี ม.๑-๓
  . ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ม.๑
  . ครูเวรประจำวันอังคาร
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . หัวหน้างานอาคารมัธยม (สปช.๑๐๕/๒๙)
  . หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
  . ปฏิบัติงานพัสดุในส่วนของการจัดทำระบบฐานข้อมูล
    และการจัดซื้อ
  . หัวหน้างานกีฬาสีโรงเรียน
  . หัวหน้างานลูกเสือสามัญ
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

นางบังอร จันทร์สุเทพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
    และพลศึกษา ป.๔-๖ และม.๑-๓
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ป.๖
  . ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ม.๒
  . ครูเวรประจำวันพุธ
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  . หัวหน้างานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม๑-๓
  . หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
  . หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนและกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

นางศรีวิไล ธรรมนิยม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
    และวัฒนธรรม ม.๑-๓
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ม.๑-๓
  . ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ม.๓
  . ครูเวรประจำวันอังคาร
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้างานห้องสมุดมีชีวิต และแหล่งเรียนรู้
  . หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  . หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
    และประชาธิปไตยนักเรียน
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

นางสาวคมคาย ปารมี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.๑-๒
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.๑-๓
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    ป.๑-๓
  . ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ม.๒
  . ครูเวรประจำวันศุกร์
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  . หัวหน้างานธุรการโรงเรียน
  . หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

นางสมนึก ศรีสุข
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    ป.๓ และม.๑-๓
  . ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ ป.๓
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ป.๓
  . ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารวิชาการ
  . หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
  . หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  . หัวหน้างานจัดทำและเสนองบประมาณ
  . งานระบบควบคุมภายใน
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

นางนวลศรี ไพรวรรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
    ป.๓ และม.๑-๓
  . ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ม.๓
  . ครูเวรประจำวันศุกร์
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . รักษาราชการแทนลำดับที่ ๒
  . หัวหน้างานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  . หัวหน้างานวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
  . หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  . หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  . หัวหน้าอาคารสีฟ้า (ป.๑.ฉ)
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

นางพจนวรรณ บุญเกิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
- การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.๔-๖
  . ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
  . ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  . ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษานักเรียน ม.๑
  . ครูเวรประจำวันจันทร์
- การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
  . หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  . หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  . ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในส่วนICT
  . ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย
งานบริการ

นายสาววิภารัตน์ วิภาตะทรรศน์
ตำแหน่งพนักงานธุรการ
- ปฏิบัติหน้าที่
  . ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดโดยใช้    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ    
   พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบียบว่าด้วยการรักษา
   ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
  . รับ-ส่งหนังสือราชการต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ลพบุรี เขต ๑
  . ปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

นายสมชาย นูสาลี
ตำแหน่ง ภารโรง
- งานบริการทุกระดับประทับใจ

   

จำนวนผู้ชม
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550