แบบฟอร์มต่าง ๆ

  อำนวยการ
  - แบบ 6001 แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
  - ว 113
  - แบบจัดจ้าง
  - ลูกจ้างชั่วคราว
  - การนำส่งเงิน
  - แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
  - ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  - ประมาณการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ / สัญญายืมเงิน
  - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
  - ใบรับรองใบเสร็จรับเงิน
  - แบบคำขอใช้สถานที่
  - ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  การจัดเก็บและการทำลายหนังสือราชการ
  1. หน้าปก        2. คำนำ        3. สารบัญ       4. แนวปฏิบัต
  5. แบบฟอร์ม 1-11   , ตัวอย่าง 1-11
  6. ภาคผนวก ก
      - หนังสือนำการขอทำความตกลงกำหนดอายุการเก็บเอกสาร สพฐ.
      - รายการเอกสารที่ขอทำความตกลงกำหนดอายุการเก็บเอกสาร
  7. ภาคผนวก ข
      - สำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
      - หนังสือส่งระเบียบสำนักนายกรัฐฒนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับแก้ไข
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับแก้ไข
      - หนังสือเวียนการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
      - แบบการยืมและทำลายหนังสือราชการ แบบที่ 19-25 สำหรับใช้งาน
   8. ภาคผนวก ค
      - หนังสือนำการมอบตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารบุคคล
      - ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล
      - หนังสือนำการมอบตารางกำหนดอายุเก็บเอกสารการเงิน
      - ตารางกำหนดอายุเก็บเอกสารการเงิน
      - การแบ่งเขตความรับผิดชอบของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
  9. ภาคผนวก ง
      - สำเนาหนังสืออ้างอิงที่ กค 0510
      - สำเนาหนังสืออ้างอิงที่ สร 1002
      - สำเนาหนังสืออ้างอิงที่ สร 0906
      - สำเนาหนังสืออ้างอิงที่ สร 0203
      - สำเนาหนังสืออ้างอิงที่ สร 3001
      - สรุปการจัดทำคู่มื
      - แผนการจัดทำคู่มื
      - คำสั่งมอบอำนาจการทำลายหนังสือ
      - หนังสืออ้างอิง
  ปรแกรมการอ่านไฟล์ Acrobat Reader
  ICT
  - แบบขอใช้บริการรถหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
  บริหารงานบุคคล
  - แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
  - หนังสือรับรองสิทธิเพื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
  - คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
  - แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูสายงานการสอน (สปช.เดิม)
  - แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูสายงานการสอน (สามัญเดิม)
  - แบบคำขอย้ายข้าราชการครูสายงานบริหารในสถานศึกษา
  - แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
  - ใบลาพักผ่อน / ลาป่วย / ลาคลอดบุตร / ลากิจส่วนตัว
  - แบบใบขอยกเลิกวันลา
  - แบบใบลาอุปสมบท / แบบใบกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หนังสือรับรองการอุปสมบท
  - หนังสือราชการลาสิกขาบท แบบขอกลับเข้ารับราชการ
  - บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา ก.พ.7
  - แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง / เพิ่มวุฒิ
  - แบบขออนุญาตไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
  - แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
  - บัญชีการจัดชั้นเรียน
  - บัญชีแสดงการขอเครื่องราชฯ หมวดต่าง ๆ
  - บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการต่าง สพท./การเลื่อนขั้นเงินเดือน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  - แบบพัสดุครุภัณฑ์
  - หลักฐานการจัดซื้อ
  ส่งเสริมจัดการศึกษา
  บบรายงานนักเรียนที่เรียนจบช้น ป.6 , ม. 1 เรียนต่อ และไม่เรียนต่อ
  บ.ค.09 แบบ 1-6