กฏหมายอื่นที่น่าสนใจ

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

- พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 - พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 - พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528   พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 - พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 - พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 - พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 - พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542   พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 - พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 - พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 - พระราชบัญญัติการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 - พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 - พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิกการแพทย์ พ.ศ. 2547 - พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 - พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551    ...

อ่านต่อ
 

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรมหาชน

พระราชบัญญัติ -  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกา -  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543    พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 -  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 -  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 -  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 -  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 -  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 -  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543    พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 -  ...

อ่านต่อ