ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๕๓

ปี 2553 - เรื่องเสร็จที่  58/2553 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - เรื่องเสร็จที่ 146/2553 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร - เรื่องเสร็จที่ 284/2553 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ - เรื่องเสร็จที่ 285/2553 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ - เรื่องเสร็จที่ 299/2553 เรื่อง โรงเรียนนานาชาติขอยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 - เรื่องเสร็จที่ 330/2553 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนอธิการบดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 - เรื่องเสร็จที่ 389/2553 เรื่อง หารือข้อกฎหมายตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบ...

อ่านต่อ
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๕๒

ปี 2552 - เรื่องเสร็จที่  81/2552 เรื่อง รายได้จากการจำหน่ายเศษวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - เรื่องเสร็จที่ 121/2552 เรื่อง การถอดถอนตำแหน่งวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - เรื่องเสร็จที่ 160/2552 เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 - เรื่องเสร็จที่ 294/2552 เรื่อง การเรียกคืนค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ - เรื่องเสร็จที่ 445/2552 เรื่อง ปัญหาการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครู (กรณีนายเยื้อน ใยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้) - เรื่องเสร็จที่ 453/2552 เรื่อง การได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - เรื่องเสร็จที่ 511/2552 เรื่อง การตีความมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึ�...

อ่านต่อ
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๕๑

ปี 2551 - เรื่องเสร็จที่ 426/2551 เรื่อง สภาทนายความมีสิทธิขอรับโอนโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือไม่ - เรื่องเสร็จที่ 463/2551 เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรา 49 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย - เรื่องเสร็จที่ 483/2551 เรื่อง การคัดค้านผู้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย - เรื่องเสร็จที่ 497/2551 เรื่อง การออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีผลย้อนหลังก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 - เรื่องเสร็จที่ 530/2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารส่วนงานหรือหน่วยงานในส่วนงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ - เรื่องเสร็จที่ 534/2551 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก��...

อ่านต่อ
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๕๐

ปี 2550 - เรื่องเสร็จที่  13/2550 เรื่อง การจัดการศึกษาของ University of South Australia ในประเทศไทย - เรื่องเสร็จที่  30/2550 เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษียณอายุราชการ - เรื่องเสร็จที่  33/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งของข้าราชกรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ - เรื่องเสร็จที่  87/2550 เรื่อง การถอนฟ้องคดีที่มีการออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว - เรื่องเสร็จที่  89/2550 เรื่อง การรับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนครพนม - เรื่องเสร็จที่ 111/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 -เรื่องเสร็จที่ 112/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเ��...

อ่านต่อ
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๙

ปี 2549 - เรื่องเสร็จที่ 151/2549 เรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพาขอหารือกรณีคุณสมบัติหัวหน้าภาควิชา - เรื่องเสร็จที่ 190/2549 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา 16 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 - เรื่องเสร็จที่ 209/2549 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการให้ทำหน้าที่กรรมการประจำสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - เรื่องเสร็จที่ 240/2549 เรื่อง การดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา - เรื่องเสร็จที่ 244/2549 เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - เรื่องเสร็จที่ 304/2549 เรื่อง เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ - เรื่องเสร็จที่ 315/2549 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยร�...

อ่านต่อ
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๘

ปี 2548 - เรื่องเสร็จที่ 157/2548 เรื่อง สถานภาพของบริษัทตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่จัดการศึกษาทางไกลตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 -เรื่องเสร็จที่ 261/2548 เรื่อง การสรรหาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - เรื่องเสร็จที่ 326/2548 เรื่อง การมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา - เรื่องเสร็จที่ 473/25485 เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา - เรื่องเสร็จที่ 493/2548 เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนให้แก่ผู้บริจาค - เรื่องเสร็จที่ 522/2548 เรื่อง การดำรงตำแหน่งทางบริหารของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ - เรื่องเสร็จที่ 607/2548 เรื่อง อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ...

อ่านต่อ
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๗

ปี 2547 - เรื่องเสร็จที่ 118/2547 เรื่อง การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน - เรื่องเสร็จที่ 165/2547 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอหารือเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง - เรื่องเสร็จที่ 330/2547 เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา - เรื่องเสร็จที่ 547/2547 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการข้าราชการครู - เรื่องเสร็จที่ 775/2547 เรื่อง อำนาจของประธานกรรมการประจำสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช - เรื่องเสร็จที่ 831/2547 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร - เรื่องเสร็จที่ 893/2547 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรง�...

อ่านต่อ
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๖

ปี 2546 - เรื่องเสร็จที่ 1/2546 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - เรื่องเสร็จที่  19/2546 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - เรื่องเสร็จที่  91/2546 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เรื่องเสร็จที่ 123/2546 เรื่อง อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษาและโรงเรียนกีฬาในสังกัด - เรื่องเสร็จที่ 225/2546 เรื่อง สถานะของคุรุสภาและองค์การค้าของคุรุสภาตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 - เรื่องเสร็จที่ 292/2546 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กรณีการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุที่เป็นที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - เรื่องเสร็จที่ 295/2546 เ�...

อ่านต่อ
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๕

ปี2545 - เรื่องเสร็จที่  8/2545 เรื่อง การกำหนดปริญญาของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล - เรื่องเสร็จที่ 149/2545 เรื่อง มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 - เรื่องเสร็จที่ 652/2545 เรื่อง อำนาจในการประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เรื่องเสร็จที่ 656/2545 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของอธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ...

อ่านต่อ
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๔

ปี 2544 - เรื่องเสร็จที่ 152/2544 เรื่อง หารือแนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ - เรื่องเสร็จที่ 169/2544 เรื่อง การดำเนินการในกรณีที่มีการกระทำละเมิดต่อมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล - เรื่องเสร็จที่ 244/2544 เรื่อง หารือปัญหาในการตีความบทบัญญัติในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 - เรื่องเสร็จที่ 276/2544 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีแพ่งในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง - เรื่องเสร็จที่ 333/2544 เรื่อง การกระทำละเมิดต่อเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา - เรื่องเสร็จที่ 404/2544 เรื่อง การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 - เรื่องเสร็จที่ 406/2544 เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอหารือเกี่ยวกับการใช้สีประจำสาขาวิชา - เรื่องเสร็จที่ 511/2544 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค. จังหวัด  ...

อ่านต่อ
 
 |   of 2 |