หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร สพป.ลบ. 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม กระดานข่าว ติดต่อเรา  


          ผู้อำนวยการ สพป.ลบ.1
images/sumatee2009.jpg
ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก
ผอ.สพป.ลบ.1
 
 
          ตารางนัดหมาย
 
         นโยบาย
สพป.ลพบุรี เขต 1
สื่อมัลติมีเดีย
 
One Tablet per Child
???.?.?.?.
???.?.?.?.
???.?.?.?.
???.?.?.?.
???.?.?.?.
 
E-MES
ระบบรายงาน E-MES
 
ระบบควบคุมภายใน
เอกสารประกอบฯ
 
คู่มือปฏิบัติงาน สพป.
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มการเงิน
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มเอกชน
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ลบ.1
 
          กลุ่มงาน สพป.ลบ.เขต1
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มส่งเสริมการจัด กศ.
   กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
   กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   กลุ่มส่งเสริม กศ.เอกชน
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ศูนย์ประชาสัมพันธ์
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
   ศูนย์ปฏิบัติการ สพท.ลบ.1
   ศูนย์การจัดการความรู้ KMC
   ศูนย์สื่อและเทคโนโลยีฯ
   สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
   เว็บไซต์แมงมุม สพป.ลบ.๑
 
         DATA CENTER
  เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  รายงานการรับนักเรียน ปี 54
  แบบติดตามกลยุทธ์ สพฐ.54
  กพร พ.ศ.2554
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51
  สำนักทดสอบทางการศึกษา
  สทศ
  บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
  OBECSPEC.COM
  mail@obecmail.obec.go.th
  จัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ระบบบำเน็จบำนาญ
 
เล่าเรื่องเมืองลพบุรี
เล่าเรื่องเมืองลพบุรี
 
         เพลงตำนานลพบุรี
 
 
          ระบบจัดการข่าว
 
ชื่อผู้ใช้ 
รหัสผ่าน 
 
 

         รับเรื่องร้องเรียน
เขียนเรื่องร้องเรียน
แผนป้องกันฯการทุจริต

         ตารางผู้บริหาร
การส่งรายงานอนุมัติไปราชการ

         ดาวน์โหลด
พระคุ้มเกล้าชาวไทย
ระบบควบคุมภายใน
ภาพกิจกรรม อบ.2
อ้างอิงมาตรฐานปฐมวัย
พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์
คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 อบรมการควบคุมภายใน
  คู่มือคำรับรอง ปี 59
คู่มือสำหรับประชาชน
รวมแบบฟอร์มเอกสาร
 
 
;วารสาร สพป.ลบ. ๑
ฉบับที่ 42 เดือน เม.ย.-พ.ค. 54
ฉบับที่ 43 เดือน มิ.ย.-ก.ค. 54

         แบบสำรวจความคิดเห็น
ajax poll jquery google
การให้บริการข้อมูลเว็บไซต์ของ สพป.ลบ.1
พอใจ
ไม่พอใจ

MOE@Mail
???.?.?.?.
lop1@lop1.moe.go.th
 
OBEC@Mail
???.?.?.?.
ขั้นตอนการใช้อีเมล์
 
         อาเซียน
???.?.?.?.
???.?.?.?.
 
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม
คลิ๊กดูสถานการณ์
 
ลพบุรีโมเดล
LOPBURI 2R2PModel คลิ๊ก
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายฯ ภาษา ไทย
นโยบายฯ ภาษา อังกฤษ
 
กฏหมายการศึกษา
รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง
กฎ
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
กฏหมายอื่นที่น่าสนใจ
แผนพัฒนากฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา
ศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษา
กว่าจะเป็น พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
 
???.?.?.?. 
 
 
          4 >>> สพป.ลบ.๑ ยินดีต้อนรับ <<< 3

วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาลพบุรี เขต ๑


ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้   เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดลพบุรี
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
(ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตลพบุรี)

     แจ้งข่าวด่วน (Hot News) [ซ่อน]
     ข่าวประชาสัมพันธ์ [ซ่อน]

     Column Today [ซ่อน]

     ข่าวจากการเงิน [ซ่อน]

     ข่าวจากศูนย์ ICT [ซ่อน]

     ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา [ซ่อน]

     หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เลขาธิการ กพฐ.
การุณ  สกุลประดิษฐ์

การุณ สกุลประดิษฐ์

 
          วันที่ และ เวลา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
         ระบบจัดการงานสารบรรณฯ e-Office
 
ลงชื่อเข้าใช้ 
รหัสผ่าน 
 
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(เบต้า)
เว็บพอร์ทอล สพฐ.

เว็บพอร์ทอล AMSS+

เว็บพอร์ทอล SMSS
 
 
     เว็บไซต์ สถานศึกษา
สพป.ลบ.1
สพป.ลบ.2
 
          เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
?????????????????
???.
???.
???.?.?.?.
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
 
 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
???.?.?.?. 
 
???.?.?.?.
???.?.?.?.
บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
แบบฟอร์มสอบราคาซื้อ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอน
ตัวอย่างสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
แนวทางการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์.Obec02072012
แนวทางและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง.thongc
มาตรฐานความปลอดภัย8Environment
ระบบคอมพิวเตอร์ 54
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์obec_spec55
วิธีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน ปี 2555
          ??????????????
 
????????????? 
???????? 
 
 
??????????
 
 
Visitor :?????????????????????????????????