Pownd

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างประจำปี 2561 จำนวน 35 ตำแหน่ง และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 ตำแหน่ง

2 สิงหาคม 2561  595

พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560

พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560

25 มิถุนายน 2561   380

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

14 มิถุนายน 2561   492

ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ใน ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564) และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช ) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท )

14 มิถุนายน 2561   348

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546

13 มิถุนายน 2561   397


dltv สพป.ลพบุรี เขต 1

ข่าว28 แถลงข่าวงานมหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา
 

สะเก็ดข่าว งานมหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา

พิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการประจำปี 2561
 

สะเก็ดข่าว คาราวานสีฟ้าพัฒนาการอ่าน

ข่าว ทีวี มอบบ้านนักเรียน 29 มี.ค. 61
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 37
2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 117
3 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 173
4 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 80
5 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 161
6 มาตรฐานเขต ปี 2560 191
7 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 112
8 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 233
9 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 190
10 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 390

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ