17 กรกฎาคม 2561 พิธีรับมอบสนามเด็กเล่นจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล)
17 กรกฎาคม 2561 การประชุมสรุปผลการติดตามการจัดทำแผนฯ ของสถานศึกษา จากคณะกรรมการ ติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561
16 กรกฎาคม 2561 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการของคณะกรรมการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ
15 กรกฎาคม 2561 การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 2
13 กรกฎาคม 2561 การประชุมการวางแผนการจัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
12 กรกฎาคม 2561 เปิดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ของโรงเรียนในเขตตำบลท่าแค ประจำปี 2561
12 กรกฎาคม 2561 พิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
12 กรกฎาคม 2561 รับการนิเทศติดตามแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ประจำปี 2561
11 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11 กรกฎาคม 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2561 ประจำวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 และการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561
11 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
5 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการฯ ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะเชี่ยวชาญของผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1
4 กรกฎาคม 2561 การรับฟังการประชุมทางไกล Conferece เรื่อง การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ปี2561 นโยบายสำคัญ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
4 กรกฎาคม 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2561 ประจำวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 และการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561
2 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบ กรกฎาคม 2561)
1 กรกฎาคม 2561 สำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
30 มิถุนายน 2561 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
29 มิถุนายน 2561 การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศเชิงประจักษ์
29 มิถุนายน 2561 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
28 มิถุนายน 2561 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
28 มิถุนายน 2561 การเปิดค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
28 มิถุนายน 2561 การประชุมทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT1) เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
27 มิถุนายน 2561 การประชุมวิพากษ์ผลการจัดทำแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
26 มิถุนายน 2561 ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเพนียด
26 มิถุนายน 2561 การอบรมนักเรียนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 กลุ่มโรงเรียนบ้านทุ่งทอง
26 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตามโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
23 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 1 (จังหวัดลพบุรี)
22 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสรุปรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT (EB1-EB12)
21 มิถุนายน 2561 รับมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต จากสโมสรโรตารี จังหวัดลพบุรี
21 มิถุนายน 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลสอบO-NET /NT/RT ปีการศึกษา 2561 และชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในปีการศึกษา 2560
20 มิถุนายน 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 23/2561 ประจำวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
19 มิถุนายน 2561 ร่วมกิจกรรม Morning Brief จัดโดยสำนักงานจังหวัดลพบุรี และศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
18 มิถุนายน 2561 แนะนำข้าราชการพลเรือนย้ายมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 1
18 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 มิถุนายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) 2018 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
16 มิถุนายน 2561 การฝึกปฏิบัติตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 : อำเภอท่าวุ้งและอำเภอเมือง
15 มิถุนายน 2561 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตทำบุญวันคล้ายวันเกิดพระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ เขมปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน
15 มิถุนายน 2561 การเปิดค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่ศาสตร์พระราชาและให้โอวาทนักเรียนกลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
15 มิถุนายน 2561 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
14 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2561
13 มิถุนายน 2561 การอบรมนักเรียนแกนนำและผู้ปกครองแกนนำส่งเสริมสุขนิสัยรักษาสุขภาพที่ดีและมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ในโรงเรียนและชุมชน
13 มิถุนายน 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 22/2561 ประจำวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561
12 มิถุนายน 2561 การต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ. ตรวจราชการ ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
9 มิถุนายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้คัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 (อ.บ้านหมี่-อ.โคกสำโรง)
9 มิถุนายน 2561 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน
8 มิถุนายน 2561 การประชุมทางไกลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ.
8 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 (มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1)
7 มิถุนายน 2561 การประชุมบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของเครือข่ายสถานศึกษาแกนนำ 5 เครือข่าย
7 มิถุนายน 2561 การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
6 มิถุนายน 2561 การมอบนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและมอบนโยบาย สพฐ. ให้แก่โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสามยอดวิทยาการ
6 มิถุนายน 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2561 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561
5 มิถุนายน 2561 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ สาขาบริหารการศึกษาของนางสาวลออ วิลัย รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1
4 มิถุนายน 2561 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
4 มิถุนายน 2561 การแข่งขันความสามารถนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
4 มิถุนายน 2561 การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.6 ของกลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์/กลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
4 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบ มิถุนายน 2561)
2 มิถุนายน 2561 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
1 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดสนามเด็กเล่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
1 มิถุนายน 2561 การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.6 ของกลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้/กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี
1 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนพิบูลสงคราม
30-31 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.6
30 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2561 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม 2561 พิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว-หวาน และเวียนเทียนเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2561
28 พฤษภาคม 2561 การติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
28 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฎ
28 พฤษภาคม 2561 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ระยะที่ 2
27 พฤษภาคม 2561 พิธีรับมอบบ่อบาดาล เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อการบริโภคในสถานศึกษาจากสโมสรโรตารีภาคฯ และการมอบทุนสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนที่มีผลการเรียนดี
26 พฤษภาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension ‘Electronic Filing)
26 พฤษภาคม 2561 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
25 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนพิบูลสงคราม
25 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนสามยอดวิทยาการ
25 พฤษภาคม 2561 การประชุมทางไกล โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ
24 พฤษภาคม 2561 ออกนิเทศการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองลพบุรี
24 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนเขาวงพระจันทร์
24 พฤษภาคม 2561 สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ เชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561
23 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2561 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนโคกสำโรงพัฒนา
21-22 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
21 พฤษภาคม 2561 การต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 คนใหม่
19 พฤษภาคม 2561 การฝึกปฏิบัติตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 : อำเภอโคกสำโรงและอำเภอบ้านหมี่
19 พฤษภาคม 2561 การอบรมตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 : อำเภอโคกสำโรงและอำเภอบ้านหมี่
18 พฤษภาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดงาน "เจ้าพระยา – ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018"
17 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนตักศิลา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
17 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเพนียด ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
16 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันแรก)
16 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2561 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม 2561 การดำเนินการสอบสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูวิกฤต ครั้งที่ 1/2561
11 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูวิกฤต ครั้งที่ 1/2561
11 พฤษภาคม 2561 การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน
10 พฤษภาคม 2561 รับฟังการประชุมทางไกล ชี้แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
9 พฤษภาคม 2561 การศึกษาดูงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ Best practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
9 พฤษภาคม 2561 การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
9 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2561 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561 ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง)”
8 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
7 พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู และบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิก OBECLINE 2018
7 พฤษภาคม 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ และกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบ พฤษภาคม 2561)
4 พฤษภาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “3S Plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” และพิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้จังหวัดลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
3 พฤษภาคม 2561 สรุปยอดผู้สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 7 วัน)
2 พฤษภาคม 2561 ภาพผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ปี 2560
2 พฤษภาคม 2561 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
2 พฤษภาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2561 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
1 พฤษภาคม 2561 เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าให้เด็กไปเล่นน้ำตามลำพัง เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต
27 เมษายน 2561 การต้อนรับรองผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี มาสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ตามคำสั่ง สพฐ.
27 เมษายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมบัญชีครูผู้ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
26 เมษายน 2561 บรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันแรก)
25 เมษายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2561 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
25 เมษายน 2561 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของส่วนราชการจังหวัดลพบุรี
20 เมษายน 2561 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จังหวัดลพบุรี
19 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี
18 เมษายน 2561 การนำนโยบายจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติให้ทีมผู้บริหาร สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
13 เมษายน 2561 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของจังหวัดลพบุรี
11 เมษายน 2561 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
11 เมษายน 2561 ติดตามรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2561 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561
10 เมษายน 2561 การเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี
10 เมษายน 2561 งานสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
9 เมษายน 2561 การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2561
7 เมษายน 2561 การฝึกอบรมครูพี่เลี้ยง STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่คณะศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2
6 เมษายน 2561 นำคณะศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2 เข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
6 เมษายน 2561 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ปี 2561 ของส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี
4 เมษายน 2561 การติดตามรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2561 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561
3 เมษายน 2561 รับการนิเทศ ติดตาม คณะกรรมการการติดตามงานของศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์
3 เมษายน 2561 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
2 เม.ย.61 พิธีลงนามและกล่าวคำถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เม.ย.61 เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
29 มีนาคม 2561 การบรรยายสรุปการเรียนรู้การทำงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 (ต้นแบบ) ให้ศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2
29 มีนาคม 2561 พบผู้บริหารฯ และคณะครูกลุ่มโรงเรียนพระงามในการประชุมปรับหลักสูตรฯ
29 มีนาคม 2561 การจัดพิธีมอบบ้าน “สร้างความสุขให้ลูก สพป.ลบ.1” หลังที่ 1/2561
28 มีนาคม 2561 การเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561
28 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะที่ 2 (การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา จำนวน 20 วัน )
28 มีนาคม 2561 การติดตามรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2561" ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561 การติดตามความเรียบร้อยในการก่อสร้างบ้าน "สร้างความสุขให้ลูก สพป.ลบ.1"
26 มีนาคม 2561 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนลุ่มน้ำลพบุรีรวมใจ ต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
23 มีนาคม 2561 การเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบัณฑิตน้อย
23 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในระยะที่ 2
23 มีนาคม 2561 การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้แก่นักเรียนที่ประสบภาวะยากจน
23 มีนาคม 2561 การประชุม Video Conference การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22 มีนาคม 2561 การประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 ภาคกลาง
21 มีนาคม 2561 การอบรมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560)
21 มีนาคม 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2561
19 มีนาคม 2561 การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
17 มีค.61 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
16 มีค. 61 ประธานในการรับมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านโป่งยอ
15 มีค. 61 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
14 มีค. 61 ร่วมพิธีเปิดมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ปีการศึกษา 2560
14 มี.ค.61 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
14 มีค. 61 ประธานเปิดกิจกรรม Open house รร. บ้านดอนดึง
14 มี.ค.61 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ.
13 มีค. 61 สำรวจพื้นที่สร้างบ้านให้นักเรียน
13 มีค. 61 การประชุมอบรม การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบฯ
7 มีค. 61 เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
6 มีค.61 ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับงานวิทยฐานะ
7 มี.ค.61 รับมอบเงินบริจาคสร้างบ้านให้เด็ก
7 มี.ค. 2561 ร่วมรับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2561
5 มี.ค.61 เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
2 มีค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯจัดทำแผนเขตสุจริตฯ
2 มีค.61 มอบเกียรติคุณ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและสัมมนาโครงการฯ
28 กพ.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2561
27 กพ.61 โครงการวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 กพ.61 ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2561
20 กพ.61 เปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์
20 กพ.614 ร่วมพิธีรับมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
20 กพ.61 เยี่ยม รร.บ้านตะกรุดหว้า
20 กพ.61 รับการตรวจราชการ
19 กพ. 61 เยี่ยม รร.วัดท่าแค
16 กพ.61 ตักบาตรอาหารแห้ง
14 กพ.61 ประเมินความพร้อม รร.ที่่ขอเปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา 2561
14 กพ.61 พุธเช้า ข่าวสพฐ.
12 กพ. 61 เตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
12 กพ. 61 ให้การต้อนรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
6 กพ.61 ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือฯ
7 กพ.61 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
7 กพ. 61 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
อบอมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 4
5 กพ.61 กิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
31 มค.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561
30 มค.61 สพป.ลพบุรี เขต 1 รับมอบเงินทุนจากชมรมครูภาษาไทยจังหวัดลพบุรี
26 มค. 61 VDO Conference การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
26 มค.61 กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
25 มค.61 ร่วมพิธีขออนุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 2561
24 มค.61 รับทุนการศึกษานักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก
24 มค.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2561
23 มค.61 ประชุม Video Conference แนวทางการดำเนินงาน ฯ
22 มค.61 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดเกตุฯ
19 มค.61 ประชุม Video Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ต
18 มค.61 รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
17 มค. 61 พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2561
17 มค. 61 พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
16 มค.61 งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
12 มค. 60 สพป.ลพบุรี1 ช่วยน้องต้านภัยหนาว
15 มค.61 เดินรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง
10 มค.61 มอบสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
10 มค. 60 พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2561
9 มค.61 ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการเตรียมสนามสอบฯ O-NET
9 มค.61 ติดตามการให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ต
8 มค. 61 ผอ.เขตฯ เยี่ยมห้องเรียน
8 มค.61 กิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67/2560 จ.นครนายก
29 ธค. 60 การประชุม Conference
28 ธค. 60 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
27 ธค.60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากิจกรรม/โครงการและงบประมาณ
27 ธค. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2560
25 ธค.60 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯโอเน็ต
20 ธค.60 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ
13 ธค.60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.สัญจร จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560
19 ธค.60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560
13 ธค.60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.สัญจร ครั้งที่ 9/2560
9 ธค. 60 คนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน
9 ธค. 60 วิ่งต้านโกง "วันต่อต้านคอรัปชันสากล Zero Tolerance"
8 ธค.60 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพฯ
8 ธค.60 พิธีรับมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
7 ธค.60 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
6 ธค.60 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ฯ
5 ธค. 60 ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว
5 ธค. 60 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
4 ธค.60 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ
4 ธค.60 ประธานการประชุมกรรมการศูนย์ ต้นนำ้ฯ
4 ธค.60 กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์
1 ธค.60 การประชุมคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ฯ
30 พย.60 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อโอกาสทางการศึกษานักเรียนตาบอด ฯ
29ิ พย.60 พุธ เช้า ข่าว สพฐ. (ครั้งที่ 7/2560)
29 พย.60 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายใน กลุ่มโรงเรียนโคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
28 พย.60 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรคงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมาตามมติเห็นชอบของ กศจ.
25 พย.60 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
24 พย. 60 กิจกรรม"พบเพื่อนครู กลุ่มจตุรมิตร"
23 พย. 60 การสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
22 พย. 60 ประชุมสรุปสถานการณ์สถานศึกษาและนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
22 พย. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 6/2560
21 พย.2560 การเตรียมงาน "วันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560
17 พย. 60 โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน
16 พย. 60 ร่วมคิดร่วมทำตามนโยบาย
15 พย. 60 พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2560
14 พย. 60 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
13 พย. 60 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
11 พย. 60 อบรม หลักสูตรว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
11 พย 60 เยี่ยมสนามสอบ สสวท. อนุบาลลพบุรี
11 พย. 60 เปิดกิจกรรม FC Fortuner Club Lopburi ฯ
10 พย. 60 ผอ.ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ. เยี่ยมนักเรียน
10 พย.60 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
9 พย. 60 ประชุม ร่วมคิดร่วมทำตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2560
9 พย. 60 เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
8 พย.60 ร่วมชมคอนเสริต เล่นไป คุยไป นำน้องห่างไกลยาเสพติด
8 พย. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
7 พย. 60 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
6 พย. 60 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
2 พย. 60 ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทง
2 พย.60อบรมปฏิบัติการบุคลากรรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และศาสตร์พระราชา
1 พย. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
1 พย. 60 ติดตามความก้าวหน้าฯพร้อมรับการประเมินความโปร่งใส
26 ตค. 60 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
31 ตค. 60 ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม
31 ตค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียน
30 ตค. 60 ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
30 ตค. 60 การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี 2562
24 ต.ค. 60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่5/2560
23 ตค. 60 พิธีวางพวงมาลาฯ วันปิยมหาราช
18 ต.ค. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
17 ต.ค. 60 เยี่ยมโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม
17 ต.ค. 60 ส่งมอบดอกไม้จันทน์
13 ตค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
6 ต.ค. 60 ศึกษาดูงานเขตสุจริตที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ณ ชลบุรี
5 ต.ค. 60 ต้อนรับท่าน ผอ.เขตคนใหม่
2 ต.ค. 60 กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์
29 ก.ย. 60 เตรียมความพร้อมต้อนรับ ผอ.เขตฯ
28 ก.ย. 60 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมฯ
28 ก.ย. 60 วันพระราชทานธงชาติไทย
27 ก.ย. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวชนคนคุณธรรม
25 ก.ย. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวชนคนคุณธรรม
21 ก.ย. 60 ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการปรับภูมิทัศน์ฯ
20 ก.ย. 60 อบรมการประเมินออนไลน์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
18 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
16 ก.ย. 60 บรรยากาศอบอุ่นงานเกษียน
8 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
6 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงานจัดสรุปรายงานโครงการยกระดับ Nt ฯ
6 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
6 ก.ย. 60 การอบรม งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5 ก.ย. 60 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่
4 ก.ย. 60 ประชุมเตรียมความพร้อมงานเกษียณอายุราชการฯ
4 ก.ย. 60 กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์
13 ก.ย. 60 ประชุม ผอ.กลุ่มอำนวยการทั่วประเทศ
13 ก.ย. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกณียณอายุราชการ

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ