การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1