วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.ด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

2.ด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน และการลาออกจากราชการ

3.ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

4.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.ด้านการพัฒนา

6.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

8.ด้านการรักษาไว้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1