รายงานการดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1