แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1