วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด วันที่ 15 มีนาคม 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 /นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยประธานกลุ่มเพชรวงกฏ นางสาวระย้าเงิน เหลืองอร่าม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานผอ.โรงเรียนบ้านบ้านไผ่ใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองนางาม โรงเรียนบ้านหัวบึง เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป