วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพม.ตาก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สพป.ลบ.1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพม.ตาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงาน (AMSS++) และระบบสนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนภารกิจงานจัดการศึกษา ให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิตัลเป็นเครื่องมือใยการขับเคลื่อน เพื่อลดระยะเวลาการทำงานและประหยัดงบประมาณ รวมถึง ตอบสนองตัวชี้วัด pmqa. ที่ว่าด้วยการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่ประกาศใช้เมื่อ 11 ตค. 65 และมีผลบังคับใช้ไปแล้ว โดยหลักสำคัญคือ ทุกส่วนราชการ ต้องจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่องาน รวมถึงต้องประกาศใช้ระบบสำหรับปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย โดยมีนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ /นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศน์ เข้าร่วมการต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ