วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

Ita2023

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดคำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน
1โครงสร้าง
2ข้อมูลผู้บริหาร
3อำนาจหน้าที่
4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5ข้อมูลการติดต่อ
6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐานการประชาสัมพันธ์
7ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8Q&A
9Social Network
10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารงานการดำเนินงาน
11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารงานการปฏิบัติงาน
14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการให้บริการ
15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การส่งเสริมความโปร่งใสการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย No Gift Policy
31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33รายงานตามนโยบาย No Gift Policy
34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตการประเมินความเสียงเพื่อป้องกันทุจริต
36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40การขับเคลื่อนจริยธรรม
41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43การดำเนินการมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน