วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

ด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน และการลาออกจากราชการ

ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ❖

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ❖

ด้านการพัฒนา ❖

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ❖

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1