วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ คู่มือปฏิบัติงาน ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

❖ กลุ่มบริหารงานบุคคล ❖

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ❖

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฏหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1