วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

Ita2024

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตัวชี้วัดคำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน
1โครงสร้าง
2ข้อมูลผู้บริหาร
3อำนาจหน้าที่
4ข้อมูลการติดต่อ
5ข่าวประชาสัมพันธ์
6Q&A
การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 
9รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12ข้อมูลสถิติการให้บริการ 
13E–Service
การจัดซื้อจัดจ้าง 
14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
21การขับเคลื่อนจริยธรรม
การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน 
26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนป้องกันการทุจริต
32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน