9
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 73
2 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 58
3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 65
4 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 783
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 144
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 280
7 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 372
8 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 233
9 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 189
10 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 306
11 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 367
12 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 321
13 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 215
14 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 274
15 มาตรฐานเขต ปี 2560 344
16 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 233
17 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 444
18 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 265
19 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 536
20 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 279
21 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 494
22 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 252
23 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 83
24 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 147
25 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 521
26 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 1481

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ