9
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 279
2 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 156
3 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 129
4 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 227
5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 310
6 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 277
7 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 172
8 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 254
9 มาตรฐานเขต ปี 2560 320
10 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 216
11 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 373
12 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 245
13 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 501
14 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 261
15 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 472
16 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 238
17 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 68
18 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 126
19 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 462
20 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 1237

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ