9
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 37
2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 117
3 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 173
4 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 80
5 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 161
6 มาตรฐานเขต ปี 2560 191
7 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 112
8 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 233
9 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 190
10 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 390
11 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 206
12 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 413
13 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 81
14 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 331
15 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 868

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ