แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ที่ตั้ง : เลขที่ 111 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036-411730
Website : https://www.lopburi1.go.th/
Email : [email protected]
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

144

จำนวนโรงเรียน

More info

21101

จำนวนนักเรียน

More info

1427

จำนวนห้องเรียน

More info
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้ว

144

แห่ง
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูล

0

แห่ง
ที่
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
แผนขับเคลื่อนนโยบาย
1 วัดดงน้อย เมืองลพบุรี ลพบุรี 132 กลาง เปิดไฟล์
2 วัดบ้านดาบ เมืองลพบุรี ลพบุรี 174 กลาง เปิดไฟล์
3 วัดโบสถ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 93 เล็ก เปิดไฟล์
4 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) เมืองลพบุรี ลพบุรี 104 เล็ก เปิดไฟล์
5 วัดทุ่งสิงห์โต เมืองลพบุรี ลพบุรี 87 เล็ก เปิดไฟล์
6 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 141 กลาง เปิดไฟล์
7 ชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) เมืองลพบุรี ลพบุรี 27 เล็ก เปิดไฟล์
8 วัดสระมะเกลือ เมืองลพบุรี ลพบุรี 87 เล็ก เปิดไฟล์
9 วัดดงสวอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 147 กลาง เปิดไฟล์
10 วัดหนองบัวขาว เมืองลพบุรี ลพบุรี 95 เล็ก เปิดไฟล์
11 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) เมืองลพบุรี ลพบุรี 137 กลาง เปิดไฟล์
12 วัดคอกกระบือ เมืองลพบุรี ลพบุรี 57 เล็ก เปิดไฟล์
13 วัดหนองปลิง เมืองลพบุรี ลพบุรี 44 เล็ก เปิดไฟล์
14 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย เมืองลพบุรี ลพบุรี 336 กลาง เปิดไฟล์
15 บ้านห้วยส้ม เมืองลพบุรี ลพบุรี 36 เล็ก เปิดไฟล์
16 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย เมืองลพบุรี ลพบุรี 61 เล็ก เปิดไฟล์
17 บ้านโคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 337 กลาง เปิดไฟล์
18 โคกลำพานวิทยา เมืองลพบุรี ลพบุรี 160 กลาง เปิดไฟล์
19 วัดธรรมเจดีย์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 153 กลาง เปิดไฟล์
20 วัดชีแวะ เมืองลพบุรี ลพบุรี 43 เล็ก เปิดไฟล์
21 วัดดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 213 กลาง เปิดไฟล์
22 วัดใดใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี 146 กลาง เปิดไฟล์
23 วัดใดยาว เมืองลพบุรี ลพบุรี 43 เล็ก เปิดไฟล์
24 วัดโคกโพธิกุญชร เมืองลพบุรี ลพบุรี 64 เล็ก เปิดไฟล์
25 วัดยาง ณ รังสี เมืองลพบุรี ลพบุรี 40 เล็ก เปิดไฟล์
26 วัดตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี 37 เล็ก เปิดไฟล์
27 วัดถนนแค เมืองลพบุรี ลพบุรี 311 กลาง เปิดไฟล์
28 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 352 กลาง เปิดไฟล์
29 อนุบาลลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 2359 ใหญ่พิเศษ เปิดไฟล์
30 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) เมืองลพบุรี ลพบุรี 2236 ใหญ่พิเศษ เปิดไฟล์
31 วัดตองปุ เมืองลพบุรี ลพบุรี 146 กลาง เปิดไฟล์
32 บ้านหนองแขม เมืองลพบุรี ลพบุรี 159 กลาง เปิดไฟล์
33 วัดท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี 131 กลาง เปิดไฟล์
34 วัดป่ากล้วย เมืองลพบุรี ลพบุรี 90 เล็ก เปิดไฟล์
35 วัดหลวงท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี 108 เล็ก เปิดไฟล์
36 วัดท่าข้าม เมืองลพบุรี ลพบุรี 40 เล็ก เปิดไฟล์
37 วัดเขาหนีบ เมืองลพบุรี ลพบุรี 109 เล็ก เปิดไฟล์
38 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) เมืองลพบุรี ลพบุรี 292 กลาง เปิดไฟล์
39 บ้านหนองถ้ำ เมืองลพบุรี ลพบุรี 104 เล็ก เปิดไฟล์
40 วัดซับเสือแมบ เมืองลพบุรี ลพบุรี 47 เล็ก เปิดไฟล์
41 พิบูลสงเคราะห์๑ เมืองลพบุรี ลพบุรี 249 กลาง เปิดไฟล์
42 วัดนิคมสามัคคีชัย เมืองลพบุรี ลพบุรี 97 เล็ก เปิดไฟล์
43 วัดใหม่จำปาทอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 163 กลาง เปิดไฟล์
44 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย เมืองลพบุรี ลพบุรี 81 เล็ก เปิดไฟล์
45 วัดหนองแก้ว เมืองลพบุรี ลพบุรี 45 เล็ก เปิดไฟล์
46 วัดโพธิ์ระหัต เมืองลพบุรี ลพบุรี 47 เล็ก เปิดไฟล์
47 วัดสิงห์ทอง 'บุญมีประชานุเคราะห์' เมืองลพบุรี ลพบุรี 56 เล็ก เปิดไฟล์
48 วัดอัมพวัน เมืองลพบุรี ลพบุรี 67 เล็ก เปิดไฟล์
49 วัดทองแท่งนิสยาราม เมืองลพบุรี ลพบุรี 40 เล็ก เปิดไฟล์
50 วัดข่อยกลาง เมืองลพบุรี ลพบุรี 52 เล็ก เปิดไฟล์
51 วัดข่อยใต้ เมืองลพบุรี ลพบุรี 99 เล็ก เปิดไฟล์
52 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ เมืองลพบุรี ลพบุรี 532 กลาง เปิดไฟล์
53 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) เมืองลพบุรี ลพบุรี 135 กลาง เปิดไฟล์
54 วัดโพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี 110 เล็ก เปิดไฟล์
55 วัดบ่อเงิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 74 เล็ก เปิดไฟล์
56 วัดสำราญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 95 เล็ก เปิดไฟล์
57 วัดโคกหม้อ เมืองลพบุรี ลพบุรี 105 เล็ก เปิดไฟล์
58 วัดไผ่แตร เมืองลพบุรี ลพบุรี 114 เล็ก เปิดไฟล์
59 วัดวังหัวแหวน โคกสำโรง ลพบุรี 63 เล็ก เปิดไฟล์
60 บ้านคลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 42 เล็ก เปิดไฟล์
61 บ้านโคกสะอาด โคกสำโรง ลพบุรี 37 เล็ก เปิดไฟล์
62 บ้านเขาดิน โคกสำโรง ลพบุรี 83 เล็ก เปิดไฟล์
63 บ้านหนองบัว โคกสำโรง ลพบุรี 51 เล็ก เปิดไฟล์
64 วัดหนองพิมาน โคกสำโรง ลพบุรี 58 เล็ก เปิดไฟล์
65 โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 370 กลาง เปิดไฟล์
66 วัดรัตนาราม โคกสำโรง ลพบุรี 91 เล็ก เปิดไฟล์
67 บ้านเนินจันทร์ โคกสำโรง ลพบุรี 60 เล็ก เปิดไฟล์
68 บ้านดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 67 เล็ก เปิดไฟล์
69 บ้านวังไผ่ โคกสำโรง ลพบุรี 129 กลาง เปิดไฟล์
70 บ้านตะกุดหว้า โคกสำโรง ลพบุรี 132 กลาง เปิดไฟล์
71 บ้านถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี 157 กลาง เปิดไฟล์
72 อนุบาลบ้านเพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 313 กลาง เปิดไฟล์
73 บ้านนกเขาเปล้า โคกสำโรง ลพบุรี 229 กลาง เปิดไฟล์
74 บ้านวังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี 144 กลาง เปิดไฟล์
75 บ้านวังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี 109 เล็ก เปิดไฟล์
76 บ้านโป่งยอ โคกสำโรง ลพบุรี 51 เล็ก เปิดไฟล์
77 บ้านวังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 487 กลาง เปิดไฟล์
78 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น โคกสำโรง ลพบุรี 76 เล็ก เปิดไฟล์
79 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 โคกสำโรง ลพบุรี 103 เล็ก เปิดไฟล์
80 บ้านพุม่วง โคกสำโรง ลพบุรี 66 เล็ก เปิดไฟล์
81 บ้านทุ่งทอง โคกสำโรง ลพบุรี 90 เล็ก เปิดไฟล์
82 วัดสะพานคง โคกสำโรง ลพบุรี 110 เล็ก เปิดไฟล์
83 วัดสะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 248 กลาง เปิดไฟล์
84 บ้านหนองสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 71 เล็ก เปิดไฟล์
85 บ้านท่าม่วง โคกสำโรง ลพบุรี 42 เล็ก เปิดไฟล์
86 บ้านหลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี 136 กลาง เปิดไฟล์
87 บ้านพรมทิน โคกสำโรง ลพบุรี 59 เล็ก เปิดไฟล์
88 วัดหนองหอย โคกสำโรง ลพบุรี 30 เล็ก เปิดไฟล์
89 บ้านเขาสะพานนาค โคกสำโรง ลพบุรี 141 กลาง เปิดไฟล์
90 บ้านเขาทับควาย โคกสำโรง ลพบุรี 409 กลาง เปิดไฟล์
91 วัดห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 82 เล็ก เปิดไฟล์
92 วัดหนองคู โคกสำโรง ลพบุรี 54 เล็ก เปิดไฟล์
93 สมอคอนวิทยาคาร ท่าวุ้ง ลพบุรี 96 เล็ก เปิดไฟล์
94 วัดถ้ำตะโก ท่าวุ้ง ลพบุรี 162 กลาง เปิดไฟล์
95 วัดคลองเม่า ท่าวุ้ง ลพบุรี 72 เล็ก เปิดไฟล์
96 วัดเกตุ ท่าวุ้ง ลพบุรี 129 กลาง เปิดไฟล์
97 วัดปากคลองบางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี 83 เล็ก เปิดไฟล์
98 อนุบาลท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 227 กลาง เปิดไฟล์
99 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) ท่าวุ้ง ลพบุรี 64 เล็ก เปิดไฟล์
100 วัดหนองมน ท่าวุ้ง ลพบุรี 22 เล็ก เปิดไฟล์
101 บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) ท่าวุ้ง ลพบุรี 120 กลาง เปิดไฟล์
102 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ท่าวุ้ง ลพบุรี 120 กลาง เปิดไฟล์
103 วัดหนองปลาดุก ท่าวุ้ง ลพบุรี 83 เล็ก เปิดไฟล์
104 วัดหนองหลวง ท่าวุ้ง ลพบุรี 23 เล็ก เปิดไฟล์
105 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 100 เล็ก เปิดไฟล์
106 วัดโพธิ์ตรุ ท่าวุ้ง ลพบุรี 82 เล็ก เปิดไฟล์
107 วัดเกาะวิมุตตาราม ท่าวุ้ง ลพบุรี 42 เล็ก เปิดไฟล์
108 วัดบ้านลาด ท่าวุ้ง ลพบุรี 51 เล็ก เปิดไฟล์
109 วัดสนามไชย ท่าวุ้ง ลพบุรี 127 กลาง เปิดไฟล์
110 วัดมุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี 151 กลาง เปิดไฟล์
111 วัดยวด ท่าวุ้ง ลพบุรี 124 กลาง เปิดไฟล์
112 วัดหัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี 161 กลาง เปิดไฟล์
113 วัดมะค่า ท่าวุ้ง ลพบุรี 44 เล็ก เปิดไฟล์
114 วัดคงคาราม ท่าวุ้ง ลพบุรี 33 เล็ก เปิดไฟล์
115 วัดโพธิ์เกษตร ท่าวุ้ง ลพบุรี 119 เล็ก เปิดไฟล์
116 บ้านดงกลาง บ้านหมี่ ลพบุรี 87 เล็ก เปิดไฟล์
117 อนุบาลบ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี 162 กลาง เปิดไฟล์
118 วัดดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี 60 เล็ก เปิดไฟล์
119 วัดโป่งแค บ้านหมี่ ลพบุรี 178 กลาง เปิดไฟล์
120 บ้านดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 161 กลาง เปิดไฟล์
121 วัดเทพอำไพเกสรประชานุกูล บ้านหมี่ ลพบุรี 102 เล็ก เปิดไฟล์
122 วัดธรรมิการาม บ้านหมี่ ลพบุรี 52 เล็ก เปิดไฟล์
123 บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี 44 เล็ก เปิดไฟล์
124 วัดท้องคุ้ง บ้านหมี่ ลพบุรี 115 เล็ก เปิดไฟล์
125 บ้านเกริ่นกฐิน บ้านหมี่ ลพบุรี 202 กลาง เปิดไฟล์
126 วัดบ้านทราย บ้านหมี่ ลพบุรี 54 เล็ก เปิดไฟล์
127 บ้านหนองนางาม บ้านหมี่ ลพบุรี 68 เล็ก เปิดไฟล์
128 บ้านหัวบึง บ้านหมี่ ลพบุรี 49 เล็ก เปิดไฟล์
129 วัดบ้านหมี่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี 133 กลาง เปิดไฟล์
130 วัดมหาสอน 'ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์' บ้านหมี่ ลพบุรี 85 เล็ก เปิดไฟล์
131 วัดบางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี 141 กลาง เปิดไฟล์
132 วัดห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 69 เล็ก เปิดไฟล์
133 พิบูลปัทมาคม บ้านหมี่ ลพบุรี 118 เล็ก เปิดไฟล์
134 วัดเขาวงกฎ บ้านหมี่ ลพบุรี 47 เล็ก เปิดไฟล์
135 บ้านไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี 28 เล็ก เปิดไฟล์
136 วัดหนองโพธิ์ บ้านหมี่ ลพบุรี 55 เล็ก เปิดไฟล์
137 วัดหนองคู บ้านหมี่ ลพบุรี 58 เล็ก เปิดไฟล์
138 วัดหนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 132 กลาง เปิดไฟล์
139 วัดพานิชธรรมิการาม บ้านหมี่ ลพบุรี 103 เล็ก เปิดไฟล์
140 วัดสระกระเบี้อง บ้านหมี่ ลพบุรี 52 เล็ก เปิดไฟล์
141 บ้านสระเตย บ้านหมี่ ลพบุรี 116 เล็ก เปิดไฟล์
142 บ้านหนองแก บ้านหมี่ ลพบุรี 68 เล็ก เปิดไฟล์
143 วัดหนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี 159 กลาง เปิดไฟล์
144 ชุมชนตำบลหินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี 139 กลาง เปิดไฟล์

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน 0
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 91
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 51
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 0
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คน ขึ้นไป 2