สพฐ. ร่างแนวทางการบริหารจัดการ Tablet

เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่สังกัด สพป.ลบ.1

กลุ่ม ICT สพป.ลบ.1 ได้ส่งเอกสารร่างแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ Tablet  ที่ได้รับการจัดสรร

มาให้ท่านเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ

ทรรศนีย์  เอี่ยมสอาด
รอง ผอ.สพป.ลบ.1

การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
*******************************
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต (Tablet) ความหมายโดยรวม คือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง ที่มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พกพาง่าย น้ำหนักเบา มีคีย์บอร์ด (Keyboard) ในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch-screen) ปรับหมุนจอได้อัตโนมัติ  แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์ พกพาทั่วไป  ระบบปฏิบัติการมีทั้งที่เป็น Androld  , IOS และ Windows  ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีทั้งที่เป็น WI-FI  และ WI-FI + 3G
2. เด็กนักเรียนไทยชั้น ป.1 สังกัด สพฐ.ทุกคนต้องได้รับเครื่องแท็บเล็ตทุกคน
3. เมื่อนักเรียนชั้น ป.1 เรียนจบ ชั้น ป.3  จะให้เครื่องแท็บเล็ตเป็นของนักเรียนไปเลย
4. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของนักเรียนชั้น ป.1  เครื่องละประมาณ 3,000 บาท ส่วนของครูประจำชั้น ป.1 จะมีเวอร์ชั้นที่สูงกว่าของนักเรียนราคาประมาณ 3,400 บาท เนื่องจากต้องมีพอร์ตพิเศษ (ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดซื้อ)
5. สพฐ.อาจออกระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดต่อไปเพื่อคุ้มครอง โรงเรียนในกรณีที่มีปัญหา
6. โรงเรียนต้องจัดทำระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เฉพาะกิจตามบริบทของโรงเรียนเพื่อรองรับความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เช่นจะให้เด็กนำกลับบ้านไปหรือไม่ หรือให้นำกลับบ้านเฉพาะวันศุกร์ แล้ว วันจันทร์นำมาใช้ในการเรียนการสอนตามปกติ อย่างนี้เป็นต้นโดยดูจากความเสี่ยงต่างๆ  ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กนักเรียนและบริบทของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช่วยดูแลให้แนวทางเพื่อเกิดความสอดคล้องกับบริบท ของโรงเรียน โดยยึดประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
7. ก่อนที่นักเรียนทุกคนชั้น ป.1 จะรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ผู้ปกครองต้องมาลงนามรับทราบก่อนทุกคน ถ้าเกิดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สูญหาย ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในการชดใช้ (ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อย)
8. ให้โรงเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครูของโรงเรียนในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
9. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 1 ตัวรับประกัน 2 ปี ในกรณีที่เสีย/ชำรุดโดยการใช้ จะบริการซ่อมฟรีที่ศูนย์ซ่อมที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดมีอยู่ 30 ศูนย์ทั่วประเทศ (ในความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
10. จะมีการอบรมครูชั้น ป.1 ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ศน.)ต่อไปซึ่งคาดว่าต้องเสร็จสิ้นก่อนกันยายน 2555
11.เครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จะได้รับประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555 และเมื่อนัดให้โรงเรียนมารับ โรงเรียนควรเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ทุกตัวว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งถ้าใช้ไม่ได้ให้มีการเปลี่ยน
12. ถ้าโรงเรียนไหนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เกินจำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่จริงให้รีบส่งคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาทันที

-2 –

12. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รัฐบาลแจกให้นักเรียนในตัวเครื่องมี content (สิ่งที่บรรจุ) 4 ส่วนด้วยกันคือ
1. บทเรียน ซึ่งบทเรียนต่าง ๆ มากมายกว่า 336 เรื่อง
2. หนังสือเรียน มีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. มัลติมีเดีย มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก
(Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น
4. แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ออกแบบมาให้ใช้งานภายในเบราซ์เซอร์เท่านั้น การใช้งานแอพพลิเคชั่นช่วยให้คุณ
สามารถทำสิ่งต่าง ๆ เช่น สร้างเอกสาร แก้ไขรูปภาพ และฟังเพลงได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน

13.โรงเรียน (โดยการแนะนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) อาจทำแบบฟอร์มการยืมแท็บเล็ตของนักเรียนไว้โดยใช้กระดาษ A4 โดยที่มุมขวาด้านบน มีช่องระบุ Serial Number และ Mac Address ไว้ด้วย ซึ่งการยืมจะเป็นครั้งคราว หรือภาคเรียนหรือ ครั้ง ละ 1 ปี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แต่ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า ขณะนี้เครื่องอยู่ที่ไหน มีสภาพเป็นอย่างไร ใช้งานหรือไม่อย่างไร
14. ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คาดว่าทาง ส่วนกลาง จะมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการดูแลข้อมูลเรื่องนี้ เพื่อให้สามารถประสานปฏิบัติ ให้ข้อมูล ชี้แจงหน่วยงานโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามประเมินผลได้  เขตละ 1 คน เร็วๆ นี้ ซึ่งจะเร่งแจ้งให้ทราบต่อไป
15. ข้อสุดท้าย  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  นี้ ถือเป็นครุภัณฑ์  ดังนั้นโรงเรียน จึงควรดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ให้ถูกต้อง เช่น การลงทะเบียนของโรงเรียน เป็นต้น

เอกสารนี้ มี 2 ฉบับ เป็นเอกสาร(doc) และจุดพลัง (powerpoint) สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip
และ http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

หมาย เหตุ เอกสาร ฉบับร่างนี้ เป็นแนวทาง ที่สรุปมาจากเอกสารในการจัดประชุมเรื่อง Tablet ของสำนักต่างๆ ซึ่งจะเร่งรวบรวมเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์อีกครั้ง