การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนจัดให้มีการประกวดสื่อการ เรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น) โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานพร้อมโล่ห์เกียรติยศ และเงินรางวัล รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งมาด้วยและ ทางเว็บไซต์ www.krutubechannel.com

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียน รู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้ครูสามารถผลิตวีดีโอคลิปเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยง/รวบรวม/พัฒนาองค์ความรู้ของครูสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านเนื้อหา (Content) เทคนิค วิธีการสอนในรูปแบบวีดีโอคลิปผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ประสบการณ์/เทคนิควิธีการเรียนการสอนของครูใน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต มีรายละเอียดตามไฟล์แนบ