ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน กศจ.ลพบุรี

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน กศจ.ลพบุรี