การติดตามผลการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การติดตามผลการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิงประจักษ์    28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. สพป.ลพบุรีเขต 1 ให้การต้อนรับนางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลฯ ในฐานะประธานคณะติดตามผลการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิงประจักษ์ พร้อมด้วย นางสุนีย์ สิทธิชนะ และ นางสาวณฐมน ไชยเกตุ ที่มาติดตามวิธีการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม 5 ประการ ได้แก่ 1.) ป้องปรามและป้องกัน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของบุคลากรในสังกัด สพฐ.ในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม 2.) ปราบปราม ยุทธศาสตร์ที่ …

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2559

15 กค 59 สพป.ลบ.1 โดย รองฯลออ วิลัย และทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2559 ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 เป็นไปตามเจตนารมณ์และความตั้งใจแน่วแน่ของ คสช. ที่จะลดปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของสังคมโดยส่วนรวม ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ และกำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มวัยรุ่น ในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว สพป.ลบ.1 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2559 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนเอกชน ครูผู้ควบคุม เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 315 คน ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี …

ประชุมทีมบริหาร 2559

  22 กค 59 เวลา 08.30 น ดน.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ1 ปฎิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ลพบุรี เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ครั้งที่7/2559 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลบ.1 เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และงานตามกรอบภารกิจหลัก ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน       ประชุมคณะทำงานดำเนินงานต้ัวชี้วัดผลกการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 21 กค 59 เวลา 09.30 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประชุมคณะทำงานดำเนินงานต้ัวชี้วัดผลกการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายทั้ง 10 นโยบาย ประกอบด้วย นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นโนบายคืนครูสู่ห้องเรียน การผลิตและพัฒนาครู นโยบายการจัดการเรียนการสอน …

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2559

11 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (กศจ.ลพบุรี) ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.533/2559 ที่อาศัยอำนาจตามข้อ 6 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายปัญญา แก้วเหล็ก เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมพลโทอุท้ย อุปถัมภ์ สพป.ลบ1 ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรและกล่าวคำถวายสังฆทานเป็นภาษาบาลี ตามโครงการบรรพชาสามเณรพื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธุดงคสถานเมืองลพบุรี ณ ณ สวนราชานุสรณ์ ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

รับโล่ห์รางวัล

11 มกราคม 58 ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ.1 พร้อมนางดรุณี สัตย์ซื่อ ผอ.ร.ร.วัดสระมะเกลือ ร่วมรับรางวัลจากการประกวดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็กได้รับรางวัลในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมแะสนับสนุนในการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ นางดรุณี สัตย์ซื่อ เข้ารางวัลในฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดีเด่นระดับภูมิภาค พร้อมรางวัลเงินสด 100,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม. ภคจิรา  รายงาน

รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

5 มกราคม 2558 สพป.ลพบุรีเขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช. ) ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลบ1 คณะกรรมการประกอบด้วย นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล ประธาน นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ และ ว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา หลังจากนั้น ช่วงบ่่าย ประเมินโรงเรียนเมืองใหม่ฯ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมประเมินเขตพื้นที่สุจริตด้วย ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

รับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครที่http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/412901007-1339-2555-2.docx ดาวโหลดใบสมัครที่ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/412901007-1339-2555-3.doc

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง  ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  รับสมัครวันที่ 7 – 15 เมษายน 2558  ณ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง  ดูรายละเอียดที่  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/412902031-919-2555-1.docx

วันฉัตรมงคล 2558

วันฉัตรมงคล 2558 5 พฤษภาคม 2558  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  รองผอ.สพป.ลบ1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ  ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี